Input:

164/2013 Sb., Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2020 Garance

č. 164/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. května 2013
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 18 odst. 3 písm. a), § 20 odst. 2, § 21 odst. 2 písm. a), § 25, nové přechodné ustanovení
105/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
mění § 8, § 13, § 25 a § 29; vkládá nové § 13a až § 13t a přílohy č. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 odst. 4
92/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
305/2017 Sb.
(k 19.9.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 13h, § 13zd, § 13zl, § 13zn, § 21 a přílohy č. 1 a 2
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
vkládá § 12e
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, a to
a) v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) ve vztahu k jinému členskému státu Evropské unie (dále jen „jiný členský stát“), nebo
b) na základě mezinárodní smlouvy v oblasti daní, která je součástí právního řádu České republiky (dále jen „mezinárodní smlouva“), ve vztahu ke státu nebo jurisdikci, s nimiž byla mezinárodní smlouva uzavřena (dále jen „smluvní stát“).
(2) Mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „mezinárodní spolupráce“) se poskytuje nebo přijímá ve formě
a) výměny informací na žádost,
b) automatické výměny informací,
c) výměny informací z vlastního podnětu,
d) doručování písemností,
e) účasti při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně, nebo
f) provádění souběžných daňových kontrol.
(3) Informacemi se pro účely tohoto zákona rozumí informace, u nichž může správce daně důvodně předpokládat jejich význam pro správu daní.
(4) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob,
c) daň z nemovitých věcí,
d) daň z nabytí nemovitých věcí,
e) silniční daň,
f) daň z hazardních her,
g) místní poplatek,
h) peněžité plnění obdobného charakteru jako peněžité plnění podle písmen a) až g) uložené jiným členským státem nebo jeho územním nebo správním celkem, nebo
i) peněžité plnění stanovené mezinárodní smlouvou s výjimkou povinných příspěvků na sociální pojištění.
(5) Podle tohoto zákona se nepostupuje při
a) vzájemné pomoci mezi příslušnými státy v trestních věcech, nebo
b) mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
§ 2
Jiný stát a jeho kontaktní místo
(1) Jiným státem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) jiný členský stát nebo
b) smluvní stát.
(2) Kontaktním místem jiného státu se pro účely tohoto zákona rozumí orgán příslušný k provádění mezinárodní spolupráce
a) v souladu s příslušným předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci v oblasti daní1) , nebo
b) na základě mezinárodní smlouvy.
§ 3
Vztah k daňovému řádu
Při provádění mezinárodní spolupráce se postupuje podle daňového řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
HLAVA II
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
§ 4
Ministerstvo financí
(1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) zabezpečuje provádění mezinárodní spolupráce.
(2) Ministerstvo bezodkladně informuje Evropskou komisi o tom, který orgán vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu a působnost kontaktního orgánu; tuto informaci zašle současně příslušným orgánům jiných členských států.
(3) Ministerstvo zveřejní ve Finančním zpravodaji orgán, který vykonává působnost kontaktního orgánu.
§ 5
Kontaktní místo
Kontaktním místem je ústřední kontaktní orgán nebo kontaktní orgán.
§ 6
Ústřední kontaktní orgán
(1) Generální