Input:

164/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty Archiv

č. 164/2005 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 18. dubna 2005,
kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
Čl. I
Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „obchodování“ vkládá čárka a slova „s členskými státy Evropské unie (dále jen „obchodování“)“ se zrušují.
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova „zvířata určená“ nahrazují slovy „živá zvířata, zárodečné produkty a patogeny (dále jen „zvířata a produkty“) určené“.
3. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) obchodováním - obchodování mezi členskými státy se zvířaty a produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se zvířaty a produkty, pocházejícími ze třetích zemí, jež jsou v členských státech ve volném oběhu.“.
4. § 3 zní:
㤠3
Zvířata a produkty, na které se vztahují zvláštní právní předpisy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce a které jsou určeny k obchodování, podléhají veterinární kontrole v místě původu a veterinární kontrole při příchodu na místo určení.“.
5. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) splňují požadavky zvláštních právních předpisů uvedených v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě - jde-li o zvířata a produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce - požadavky členského státu určení,“.
6. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „o veterinárních požadavcích na jednotlivé druhy zvířat, popřípadě - jde-li o zvířata a produkty, na něž se tyto zvláštní právní předpisy nevztahují“ nahrazují slovy „uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě - jde-li o jiná zvířata a produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce“.
7. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Jsou-li zvířata a produkty, na které se vztahují zvláštní právní předpisy uvedené v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, určeny k vývozu do země, která není členským státem (dále jen „třetí země“), přes území jiného členského státu, zůstává přeprava pod celním dohledem až do místa výstupu z území členských států (dále jen „území Společenství“). Jde-li však o zvířata a produkty, které neodpovídají požadavkům uvedených zvláštních právních předpisů, anebo zvířata a produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce, může být tranzit uskutečněn pouze s výslovným povolením příslušného úřadu tranzitního členského státu.“.
8. V § 6 odst. 1 písm. a) se slovo „uvedené“ nahrazuje slovem „neuvedené“.
9. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slovo „ověření,“ vkládají slova „zda