163/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., ve znění účinném k 1.1.2009

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 163/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. května 1993,
kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší čl. I
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
(zrušen zák. č. 274/2008 Sb. k 1.1.2009)
Čl. II
Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání zbraně odebrat zbraň osobě na místě veřejně přístupném, je-li to nezbytné v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo bezpečnosti majetku a hrozí-li, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Osobě, která zbraň vydala nebo jíž byla zbraň odebrána, vystaví strážník potvrzení o jejím převzetí. Odebranou střelnou zbraň předá strážník příslušnému útvaru policie, který uvede v potvrzení podle
 
 Nahoru