162/2003 Sb., Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění účinném k 1.7.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 162/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 2003
o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů
(zákon o zoologických zahradách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 4
141/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
mění § 2 odst. 2 písm. c)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 7 odst. 1 a vkládá nový § 19a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 17 odst. 4
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 odst. 3, § 6 odst. 2 písm. b)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 13
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 6, § 16 a § 17
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování zoologických zahrad (dále jen „licence“), postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům zoologických zahrad a správní tresty za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zoologickou zahradou trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí,
b) posláním zoologických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství1) přispět k zachování biologické rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody,
c) zvířetem domácím živočich, který patří k biologickému druhu, jenž vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo poddruhu,
d) volně žijícím živočichem jedinec takového živočišného druhu, jehož populace se udržuje anebo udržovala, v případě druhů v přírodě nezvěstných nebo vyhynulých, v přírodě samovolně; může jít i o jedince chovaného v lidské péči anebo závislého na péči člověka,
e) druhem systematický druh a poddruh nebo geograficky oddělená populace,
f) akváriem zařízení, v němž se chovají ryby a další vodní živočichové, s výjimkou savců a ptáků,
g) teráriem zařízení, v němž se chovají plazi, obojživelníci a další živočichové, s výjimkou savců a ptáků a vodních živočichů,
h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která zoologickou zahradu provozuje podle tohoto zákona.
(2) Pro účely tohoto zákona se za zoologickou zahradu nepovažují
a) cirkusy a podobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat,
b) obchody se zvířaty provozované podle zvláštních právních předpisů,2)
c) akvária, terária, expozice a jiná výstavní zařízení, která chovají méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost,
d) zařízení pro chov a držení živočichů, která slouží ke zvláštním účelům, zejména záchranné stanice, záchranná centra, zařízení pro chov zvěře a farmové chovy,3)
e) zařízení pro chov a držení volně žijících živočichů, které chová méně než 20 druhů volně žijících savců a ptáků, přičemž tyto živočichy vystavuje veřejnosti bezplatně, a to především za účelem výchovy nebo poučení veřejnosti tím, že poskytuje informace o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech.
§ 3
Podmínky provozování zoologických zahrad
(1) Zoologická zahrada může být provozována pouze na základě licence, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).
(2) Názvy „zoologická zahrada“ nebo „zoo“ může používat
 
 Nahoru