Input:

162/1964 Sb., Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami, platné do 31.3.1968 Archiv

č. 162/1964 Sb., Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami, platné do 31.3.1968
[zrušeno č. 30/1968 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
ze dne 8. července 1964
o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami.
Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví podle § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:
§ 1
Úvodní ustanovení
Vzrůstající vývoz československých výrobků do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami vyžaduje, aby způsob zkoušení, kontroly a označování výrobků plně odpovídal požadavkům na ně kladeným.
§ 2
Zkoušení, schvalování a označování výrobků
(1) Výrobky a materiály vyráběné sériově nebo v opakované kusové výrobě (dále jen „výrobky“) je dovoleno vyrábět a dodávat do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami jen, jsou-li vyzkoušeny a schváleny příslušnou klimatotechnologickou zkušebnou (dále jen „zkušebna“) a označeny kontrolní značkou klimatické odolnosti. U unikátních a rozměrných výrobků se k těmto účelům vydává osvědčení o klimatické odolnosti. Za splnění těchto povinností odpovídají výrobce a podnik zahraničního obchodu.
(2) Zkušebna ověří klimatickou odolnost výrobku podle technické normy, popřípadě, není-li na výrobek technická norma vydána, podle technických specifikací dohodnutých mezi výrobcem a odběratelem. Tyto specifikace musí být schváleny příslušnou zkušebnou.
§ 3
Zkušebny
(1) Schvalování výrobků z hlediska klimatické odolnosti provádějí zkušebny pověřené Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky. Jejich seznam a případné změny se uveřejňují ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.
(2) Zkušebny jsou oprávněny pověřit prováděním zkoušek výrobními podniky nebo jiné organizace řádně k tomu vybavené po dohodě s nimi. Schvalování výrobků a udělování kontrolní značky klimatické odolnosti je vyhrazeno určeným zkušebnám příslušného oboru.
(3) U zkušeben jsou zřízeny komise znalců, které jsou jejich poradním sborem. Ve své práci se řídí statutem, který schvaluje orgán nadřízený zkušebně.
(4) Zkušebny jsou oprávněny si vyžádat podle potřeby účast a vyjádření znalců z jiných oborů.
§ 4
Žádosti o schválení výrobků
(1) O ověření klimatické odolnosti výrobku požádá příslušnou zkušebnu výrobce. V žádosti uvede
a) přesné označení a popis výrobku (typ, jmenovité hodnoty, technická data apod.) s označením oblasti a kategorie umístění, pro které je výrobek určen,
b) československé státní a jiné technické normy, popřípadě i technické specifikace schválené odběratelem a zkušebnou, podle nichž má být vyráběn a vyzkoušen výrobek a hodnocena jeho klimatická odolnost,
c) označení výrobního podniku a závodu,
d) orgán nadřízený výrobnímu podniku,
e) orgány schvalující zavedení výrobku do výroby,
f) jméno vedoucího technické kontroly ve výrobním podniku nebo závodě.