161/2011 Sb., Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 161/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2011
o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech
Vláda nařizuje podle § 69 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.:
Ověření správnosti a úplnosti údajů nezbytných pro naplnění základních registrů vedených v agendových informačních systémech
§ 1
(1) Správce informačního systému evidence obyvatel do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů nezbytných pro naplnění registru obyvatel vedených v informačním systému evidence obyvatel tím, že je porovná s údaji vedenými v
a) informačním systému evidence občanských průkazů,
b) informačním systému evidence cestovních dokladů,
c) informačním systému datových schránek,
d) informačním systému územní identifikace,
e) registru pojištěnců důchodového pojištění a
f) registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
(2) Správce informačního systému cizinců do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů nezbytných pro naplnění registru obyvatel vedených v informačním systému cizinců tím, že je porovná s údaji vedenými v
a) informačním systému datových schránek,
b) informačním systému územní identifikace,
c) registru pojištěnců důchodového pojištění a
d) registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
(3) Správci informačního systému evidence občanských průkazů, informačního systému evidence cestovních dokladů a informačního systému datových schránek do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů nezbytných pro naplnění registru obyvatel vedených v těchto informačních systémech.
§ 2
(1) Agendová místa uvedená v příloze k tomuto nařízení poskytnou správci registru osob do 1 měsíce ode dne, kdy si je správce registru vyžádal, údaje nezbytné pro naplnění registru osob obsažené v jimi vedených evidencích.
(2) Správce informačního systému územní identifikace poskytne správci registru osob do 14 dnů ode dne, kdy si je správce registru vyžádal, údaje nezbytné pro ověření a doplnění údajů o adrese.
(3) Správce informačního systému datových schránek poskytne správci registru osob do 14 dnů ode dne, kdy si je správce registru vyžádal, údaje z informačního systému datových schránek odpovídající referenčním údajům vedeným v registru osob.
(4) Správce registru osob ověří správnost, úplnost a nerozpornost údajů poskytnutých podle odstavců 1 až 3 a do 4 měsíců ode dne jejich poskytnutí agendovými místy předloží agendovým místům zprávu o výsledku ověření údajů. Na základě této zprávy agendová místa do 30. listopadu 2011 odstraní zjištěné nedostatky, popřípadě v této lhůtě zahájí postup vedoucí k jejich odstranění.
§ 3
(1) Správce informačního systému katastru nemovitostí do 31. října 2011 ověří správnost a úplnost údajů nezbytných pro naplnění registru územní identifikace vedených v informačním systému katastru nemovitostí oproti údajům vedeným v informačním systému evidence obyvatel. Správce informačního systému katastru nemovitostí na základě údajů poskytnutých z informačního systému evidence obyvatel sjednotí údaje o vlastnících a jiných oprávněných osobách v informačním systému katastru nemovitostí s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel.
(2) Správci
 
 Nahoru