161/1995 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škody, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., platné do 30.11.1999

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 161/1995 Sb.
[zrušeno č. 220/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 28. června 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 písm. a) se slova „Československé armády“ nahrazují slovy „Armády České republiky“ a slova „a vojsk ministerstva vnitra“ se vypouštějí.
2. V § 1 písm. b) se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se nová písmena c) a d), která znějí:
„c) poskytování jednorázového mimořádného odškodnění a finančního příspěvku;
d) poskytování některých náhrad výdajů vojáků z povolání s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí.“.
3. V § 4 odst. 2 se slova „federálního ministerstva obrany“ nahrazují slovy „Ministerstva obrany“ a slova „nebo federálního ministerstva vnitra“ se vypouštějí.
4. V § 4 odst. 4 se slova „federálního ministerstva obrany „ nahrazují slovy „Ministerstva obrany“ a slova „nebo federálního ministerstva vnitra“ se vypouštějí.
5. V § 4 odst. 5 se slova „Československé armády“ nahrazují slovy „Armády České republiky“ a slova „nebo federálního ministerstva vnitra“ se vypouštějí.
6. V § 6 se vypouštějí slova „České a Slovenské Federativní Republiky a ministr vnitra České a Slovenské Federativní Republiky mohou“ a za slovo „obrany“ se vkládá slovo „může“.
7. § 8 včetně nadpisu a poznámky č. 8a) zní:
㤠8
Cestovní a jiné náhrady
(1) Vojáci mají nárok na náhrady při služebních cestách, odvelení, přemístění a přestěhování.
(2) Vojáci z povolání s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí mají nárok na stejné náhrady jako zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.8a


8aNařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.“.
8. V § 10 odst. 1 se slova „Československé armády“ nahrazují slovy „Armády České republiky“ a slova „nebo federálního ministerstva vnitra“ se vypouštějí.
9. V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“.
10. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámek č. 8b) a 8c) zní:
„ČÁST TŘETÍ
JEDNORÁZOVÉ MIMOŘÁDNÉ ODŠKODNĚNÍ A FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
§ 10a
Jednorázové mimořádné odškodnění
(1) Vojákovi v činné službě, který se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „úraz“) při
a) zajišťování vojenské kázně, byl-li úraz způsoben úmyslnou trestnou činností,
b) leteckém výcviku ve speciálních zařízeních, jako je nácvik na specializovaných a komplexních trenažérech, na centrifuze, výcvik v termokomoře a v podtlakové komoře a při nácviku seskoků z letadel, vrtulníků a balonů,
c) výcviku v těžko dostupných oblastech, např. ve vysokohorském terénu, poušti, moři a bažinách,
d) provádění jízdních zkoušek kolejových, silničních a speciálních vozidel při vyšších rychlostech nebo v terénu za podmínek překračujících předpisy. platné pro jejich řízení nebo provoz,
 
 Nahoru