161/1980 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, platné do 31.12.1989

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 161/1980 Sb.
[zrušeno č. 208/1989 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 13. listopadu 1980
o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje k provedení hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. o doplněném zákonem č. 144/1975 Sb.), zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), a zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odvodech“):
Úvodní ustanovení
§ 1
Finanční hospodaření je součástí soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Zásady finančního hospodaření vycházejí z aktivní funkce státního rozpočtu a finančního plánu, z postavení výrobní hospodářské jednotky jako základního článku řízení, ovlivňují efektivnost a kvalitu práce v etapě tvorby a realizace plánu a vytvářejí podmínky pro realizaci principů chozrasčotu, který je základní metodou hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků.
§ 2
(1) Toto nařízení upravuje finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků a s ním související úkoly ústředních orgánů státní správy (dále jen „ústřední orgány“) a národních výborů.
(2) Výrobní hospodářskou jednotkou se pro účely tohoto nařízení rozumí
a) v ústředně řízené průmyslové a stavební výrobě všechny formy výrobních hospodářských jednotek1) s výjimkou oborového podniku bez přidružených národních podniků, popřípadě účelových organizací,
b) v ostatních odvětvích obdobné formy organizace ústředně řízené hospodářské činnosti.1)
(3) Podnikem se pro účely tohoto nařízení rozumí státní hospodářská organizace v rámci výrobní hospodářské jednotky, koncernový podnik a koncernová účelová organizace, státní hospodářská organizace přímo řízená ústředním orgánem anebo národním výborem, jakož i organizace zahraničního obchodu.
§ 3
(1) Ustanovení části první platí pro organizace a orgány uvedené v § 2 odst. 1 s výjimkou organizací a orgánů, jejichž finanční hospodaření se řídí ustanoveními části druhé až čtvrté.
(2) Ustanovení části druhé platí pro výrobní hospodářské jednotky a podniky, které jsou poplatníky zemědělské daně ze zisku.2)
(3) Ustanovení části třetí platí pro podniky, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem.
(4) Ustanovení části čtvrté platí pro podniky řízené národními výbory a pro národní výbory jako orgány hospodářského řízení.
(5) Ustanovení části páté platí pro organizace a orgány uvedené v § 2 odst. 1.
(6) Způsob finančního hospodaření organizace se řídí ustanoveními vztahujícími se na její hlavní činnost, pokud dále není stanoveno jinak. Ve sporných případech určí příslušné ministerstvo financí, která část platí pro příslušnou organizaci.
ČÁST PRVNÍ
Hlava 1
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ VÝROBNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH JEDNOTEK A PODNIKŮ DO NICH ZAČLENĚNÝCH
§ 4
Finanční zdroje výrobních hospodářských jednotek a podniků do nich začleněných
 
 Nahoru