Input:

161/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů Garance

č. 161/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 196é,
kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozvojem výrobních sil a upevňováním socialistických výrobních vztahů stále rostou úkoly národních výborů. Je proto třeba napomáhat ve všech oborech jejich činnosti ke zjednodušení administrativních prací, aby národní výbory lépe mohly pečovat o trvalý rozvoj výroby a placených služeb pro obyvatelstvo. Na úseku rozpočtových příjmů národních výborů je značným administrativním zatížením vybírání, účtování a vymáhání většiny místních poplatků.
§ 2
(1)  Národní výbory nebudou od 1. ledna 1961 vybírat tyto poplatky:
1. Poplatky z míst,
2. hřbitovní poplatky,
3. poplatky za služby:
a)  ošetřovné a stravné,
b)  poplatek za odvoz popela a splašků,
c)  poplatek za neškodné odstranění látek živočišného původu,
d)  poplatek za vážení,
e)  poplatky od účastníků veřejných zařízení,
4. lázeňský poplatek.
(2)  Místo poplatků za místa v tržnicích, hřbitovních poplatků a poplatků za služby budou vybírány náhrady podle vydaných ceníků (směrnic).
ČÁST DRUHÁ
Oddíl první
Poplatek ze psů
§ 3
Základní ustanovení
(1)  Poplatek ze psů (dále jen („poplatek”) se vybírá v obcích s více než 2000 obyvatel, usnese-li se tak místní národní výbor.
(2)  V obcích zemědělského charakteru se poplatek nevybírá, ani když obec má více než 2000 obyvatel. O tom, které obce s více než 2000 obyvatel mají zemědělské charakter, rozhodne ve svém obvodu okresní národní výbor.
§ 4
Z čeho se poplatek platí a kdo jej platí
(1)  Poplatek se platí ze psů starších než 6 měsíců.
(2)  Poplatek platí držitel (chovatel) psa, a to v obci svého trvalého bydliště. Za držitele všech psů chovaných v domácnosti, s výjimkou psů, které chovají podnájemníci, se považuje uživatel bytu. Při přechodném pobytu v jiné obci, trvajícím déle než 15 dnů, je držitel psa povinen na výzvu prokázat, že zaplatil poplatek (jeho splatnou část) v obci svého trvalého bydliště.
(3)  Je-li poplatníků několik, jsou povinni zaplatit poplatek rukou společnou a nerozdílnou.
§ 5
Sazba poplatku
(1)  Poplatek činí za psa ročně 120 Kčs.
(2)  V Praze, Brně a Bratislavě činí poplatek ročně 240 Kčs, pokud nebude zvýšen podle odstavce 3.
(3)  V obcích s počtem obyvatel méně než 10 000 může národní výbor sazbu poplatku snížit. V obcích s počtem obyvatel více než 25 000 a v lázeňských místech může národní výbor, vyžaduje-li to obecný zájem, zvýšit sazbu poplatku až na 400 Kčs ze psů chovaných v souvisle zastavěných částech města.
§ 6
Osvobození a úlevy
(1)  Poplatek se neplatí ze psů, kteří patří
a)  národním výborům a jiným rozpočtovým organizacím,
b)  hospodářským organizacím, Svazu pro spolupráci s armádou, Československé myslivecké jednotě a Československému červenému kříži,
c)  členům kynologického klubu Svazu pro spolupráci s armádou a