Input:

161/1949 Sb., Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků Garance

č. 161/1949 Sb., Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
ZÁKON
ze dne 15. června 1949
o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
(1)  Ustanovení oddílů II až VI zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských, platí též pro národní podniky zřízené podle
zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků,
zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 120 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
zákona ze dne 5. května 1948, č. 122 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří, a
zákona ze dne 5. května 1948, č. 124 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.
(2)  Vláda vymezí nařízením pro jednotlivé druhy národních podniků uvedené v odstavci 1 se zřetelem na jejich povahu pojem kmenového jmění odchylně od příslušných ustanovení zákona č. 51/1948 Sb.
(3)  Věcně příslušným ministrem ve smyslu zákona č. 51/1948 Sb. jest u podniků uvedených v odstavci 1 ministr, jemuž přísluší podniky zřizovati.
Čl. II.
(1)  Národní podniky, na něž se vztahuje ustanovení čl. I, odst. 1, odvádějí přebytky svých výtěžků Fondu znárodněného hospodářství,