Input:

160/1995 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2012 Garance

č. 160/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 1995,
kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 50/1995/2 Sb.
 
 
čá. 76/1995/1 Sb.
 
 
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
ruší čl. XVI
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
ruší čl. XII
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
ruší čl. XVIII bod 1
218/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší čl. VII
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší čl. XIII a XIV
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší čl. X a XI
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší čl. V
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší čl. I bod 6, čl. IV a XVII
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší čl. I
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
(zrušen zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
Čl. II
Změna zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se za slova „nemocenského pojištění“ vkládají tato slova: „,důchodového pojištění“.
2. § 2 písm. b) včetně poznámek č. 2) a 4) zní:
„b) důchodové pojištění2a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o sociálním zabezpečení.4


2Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
4§ 70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.“.
3. V § 4 se vypouští odstavec 4 a v § 6 odst. 4 písm. a) se vypouští bod 12.
4. V § 5 písm. a) bodu 1 se vypouštějí slova „nebo v zákoně o sociálním zabezpečení“.
5. V § 6 odst. 4 písm. a) bodu 10 se za slovo „činných“ vkládají tato slova: „(§ 120c)“ a vypouštějí slova „a spolupracujících osob“.
6. § 6 odst. 4 písm. a) bod 11 včetně poznámky č. 52) zní:
„11.  o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a péče osoby pečující osobně o blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo blízkou částečně bezmocnou osobu starší 80 let,52


52 § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.“.
7. V § 6 odst. 4 písm. ch) se slova „pracovně činných v cizině“ nahrazují slovy včetně poznámky č. 53) „dobrovolně účastných důchodového pojištění,53


53§ 6 zákona č. 155/1995 Sb.“.
„n) dávají předchozí písemný souhlas
1. k uznání pracovní neschopnosti za období delší než tři dny přede dnem jejího zjištění ošetřujícím lékařem,
2. k uznání pracovní neschopnosti za období delší než tři dny přede dnem , v němž ošetřující lékař zjistil vážné důvody, pro které se občan nedostavil k lékařskému ošetření v den určený ošetřujícím lékařem,
3. k uznání pracovní neschopnosti stejným ošetřujícím lékařem, který uznal a potvrzoval trvání předchozí pracovní neschopnosti ukončené rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení u téhož občana pro stejnou nebo obdobnou nemoc, s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, a to v období sedmi dnů po ukončení předchozí pracovní neschopnosti rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení,
4. k povolení změny pobytu na dobu delší než tři dny ošetřujícím lékařem práce neschopnému občanu, nejde-li o případ uvedený v § 5 písm. f),“.
8. § 6 odst. 4 písm. n) zní:
9. V § 6 odst. 4 písm. v) se vypouštějí slova „a spolupracujících osob“.
10. V § 8 odst. 2 písm. c) se na konci připojují tato slova: „anebo z podnětu úřadu práce; okresní správa sociálního zabezpečení je povinna informovat