Input:

160/1949 Sb., Zákon o vnitřním obchodě, platné do 31.3.1982 Archiv

č. 160/1949 Sb., Zákon o vnitřním obchodě, platné do 31.3.1982
[zrušeno č. 127/1981 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. června 1949
o vnitřním obchodě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ministr vnitřního obchodu se zmocňuje, aby k zajištění oběhu zboží v rámci jednotného hospodářského plánu a v zájmu zabezpečení plynulé distribuce zboží, především pracujícímu obyvatelstvu, řídil a kontroloval na vnitřním trhu jeho oběh, odbyt a spotřebu a činil za tím účelem všechna nutná opatření, pokud k tomu není potřeba zákona.
§ 2.
Opatření všeobecné povahy, učiněná podle ustanovení § 1, vyhlásí ministerstvo vnitřního obchodu v Úředním listě.
§ 3.
(1) Na příkaz ministerstva vnitřního obchodu nebo orgánů a podniků jím pověřených jsou vyzvané orgány nebo podniky povinny poskytovati zprávy, zasílati nebo předkládati zboží nebo jiné předměty, jako vzorky, výsledky zkoušek zboží a pod. ministerstvu vnitřního obchodu nebo orgánům nebo podnikům jím pověřeným. Předpisy o případné náhradě stanoví ministerstvo vnitřního obchodu vyhláškou v Úředním listě.
(2) Podniky, u nichž se provádí kontrola nebo revise, jsou povinny býti nápomocny příslušným orgánům při plnění jejich úkolů, zejména podati potřebná vysvětlení a informace, předkládati účetní knihy, účetní zápisy, účetní doklady a veškeré záznamy a korespondenci, umožniti přístup do všech obchodních, provozních a skladištních místností a prostorů, kde se uskladňuje zboží; do jiných místností jen v případě důvodného podezření, že zboží jest v nich uloženo, na základě úředního písemného příkazu.
(3) Orgány pověřené prováděním úkolů podle tohoto zákona nebo na nich zúčastněné, zejména také dozorčí orgány, znalci a všechny pomocné síly, jsou povinny zachovávati mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděly při své činnosti, nebudou-li této povinnosti ve veřejném zájmu zproštěny. Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo služebního poměru.
§ 4.
(1) Jednání a opomenutí, příčící se opatřením učiněným podle tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho, trestají okresní národní výbory, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek peněžitým trestem do 1 000 000,- Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti vyměří se náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do jednoho roku. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu přesahovati jeden rok.
(2) Kdo předsevezme