Input:

16/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU Garance

č. 16/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. března 2009 byla v Bruselu přijata Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána téhož dne.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Úmluvy, dne 4. října 2011.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 3 dne 16. ledna 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Úmluvy ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

  
II
(Sdělení)
SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
RADA
ÚMLUVA
o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
(2009/C 92/01)

SMLUVNÍ STRANY, členské státy Evropské unie:
S OHLEDEM na rozhodnutí Rady 2007/43 6/ES, EURATOM ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (dále jen „rozhodnutí“),
VZHLEDEM K nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí výše uvedené rozhodnutí o vlastních zdrojích (dále jen „nařízení“),
BEROUCE V ÚVAHU, že centralizované celní řízení a další zjednodušení celních formalit ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (dále jen „modernizovaný celní kodex“) může přispět k vytvoření příznivých podmínek pro obchod,
BEROUCE V ÚVAHU, že jednotné povolení definované v čl. 1 bodě 13 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 poskytuje stejné výhody do té doby, než modernizovaný celní kodex vstoupí v platnost,
BEROUCE V ÚVAHU prohlášení Rady ze dne 25. června 2007 o rozdělování nákladů spojených s výběrem cla, o DPH a o statistikách v rámci systému centralizovaného celního řízení a prohlášení Rady a Komise ze dne 25. června 2007 o vyhodnocování fungování systému centralizovaného celního řízení,
S OHLEDEM NA články 17 a 120 modernizovaného celního kodexu, které stanoví, že rozhodnutí celních orgánů mají platnost v celém Společenství a že výsledky ověření mají stejnou dokazovací hodnotu na celém území Společenství,
VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:
(1) Správa centralizovaného celního řízení, které lze spojit se zjednodušením celních formalit, jestliže je zboží navržené v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu v jednom členském státě předloženo k