Input:

16/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997 Garance

č. 16/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 29. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1997, byl přijat Revidovaný text Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951 a revidované na 20. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1979.
Listina o přijetí revidované Úmluvy byla uložena u generálního ředitele Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, depozitáře Úmluvy, dne 4. dubna 2001.
Revidovaná Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXI dne 2. října 2005 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění revidované Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O OCHRANĚ ROSTLIN
(Nový revidovaný text schválený konferencí FAO na jejím 29. zasedání - listopad 1997)
PREAMBULE

Smluvní strany,
- uznávajíce nezbytnost mezinárodní spolupráce při ochraně rostlin a rostlinných produktů před škodlivými organismy a při prevenci mezinárodního šíření škodlivých organismů, zejména jejich introdukci do ohrožených oblastí,
- uznávajíce, že fytosanitární opatření by měla být odborně opodstatněná, transparentní a neměla by být používána tak, aby se stala buď prostředkem svévolné či neopodstatněné diskriminace, nebo skrytým omezením, zejména v mezinárodním obchodu,
- přejíce si zabezpečit úzkou koordinaci opatření zaměřených k těmto cílům,
- přejíce si vytvořit rámec pro vývoj a používání vzájemně sladěných fytosanitárních opatření a vypracování mezinárodních standardů sloužících pro tento účel,
- berouce v úvahu mezinárodně schválené zásady, kterými se řídí ochrana zdraví rostlin, lidí a zvířat a ochrana životního prostředí, a
- respektujíce dohody uzavřené jako výsledek Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, včetně Dohody o používání sanitárních a fytosanitárních opatření,

se dohodly takto:
  
ČLÁNEK I
Účel dohody a odpovědnost za její plnění
1. S cílem zajistit společný a účinný postup pro prevenci šíření a introdukce škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů a k podpoře vhodných opatření k jejich regulaci se smluvní strany zavazují přijmout legislativní, odborná a administrativní opatření uvedená v této Úmluvě a v doplňujících dohodách podle ustanovení článku XVI.
2. Každá ze smluvních stran přejímá odpovědnost za splnění všech požadavků uvedených v této Úmluvě na svém území, aniž by to ovlivnilo její povinnosti vyplývající z jiných mezinárodních dohod.
3. Rozdělení odpovědnosti za plnění požadavků této Úmluvy mezi členské organizace FAO a jejich členské státy, jež jsou smluvními stranami, musí být v souladu s jejich příslušnými kompetencemi.
4. Kde je to vhodné, mohou být ustanovení této Úmluvy smluvními stranami rozšířena kromě rostlin a rostlinných produktů též na skladovací místa, obaly, dopravní prostředky, kontejnery, zeminu a