16/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 16/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2017 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)1) .
Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. dubna 2018 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 13. PROSINCE 2017
POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 51 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
(CA/D 13/17)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,
s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů a z ní zejména na článek 33 odst. 1 (c),
na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,
s ohledem na stanovisko Rozpočtového a finančního výboru,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:
  
ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto: Pravidlo 51 odst. 1 je v tomto znění:
„(1) Udržovací poplatek za evropskou patentovou přihlášku za nadcházející rok je splatný poslední den v měsíci, který se pojmenováním shoduje s měsícem, v němž došlo k podání evropské patentové přihlášky. Udržovací poplatek za třetí rok lze řádně zaplatit nejdříve šest měsíců před splatností. Všechny ostatní udržovací poplatky lze řádně zaplatit nejdříve tři měsíce před splatností.“
  
ČLÁNEK 2

Pravidlo 51 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. dubna 2018.
  
ČLÁNEK 3

Pravidlo 51 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí se použije na každou přihlášku, za kterou byl udržovací poplatek zaplacen dne 1. dubna 2018 nebo po tomto datu.
V Mnichově, dne 13. prosince 2017
Za správní radu
Předseda
Christoph ERNST

Poznámky pod čarou
1Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě
 
 Nahoru