Input:

16/1968 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb. Garance

č. 16/1968 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 60/1971 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1968,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 7 zákona č. 8/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních:
Čl. I
Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 7 zní:
„(7) Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) platí i pro účelové dotace na stavby výrobních a spotřebních družstev.“
2. V § 23 odst. 1 se na konci prvé věty připojují slova „jakož i o odvody do silničního fondu“. Tatáž slova se vkládají v odstavci 2 písm. a) téhož paragrafu za slova „za odnětí zemědělské půdy podle § 28 odst. 2“.
3. V § 25 se k odstavci 7 připojuje věta tohoto znění: „Pro ostatní nově budované podniky a velké závody, u nichž vláda projektový (investiční) úkol neschvaluje, a při velkých rekonstrukcích a modernizacích stávajících závodů stanoví podmínky stabilizačního odvodu ministerstvo na návrh příslušného ústředního orgánu.“.
4. K § 27 odst. 1 se připojuje písmeno g) tohoto znění:
„g) odvod stavebních podniků, který stanoví vláda v procentech z jednotné základny, kterou pro tento účel určí.“.
5. V § 30 se písmeno c) na konci doplňuje slovy: „a v případech stanovených vládou.“
6. § 31 odst. 2 zní:
„(2) Pokud rezervní fond nedosahuje minimální výše, může být jeho prostředků použito jen na doplnění fondu pracujících k zajištění výplaty med za individuální výsledky práce a k zajištění minimálního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Pouze částek, které převyšují minimální výši, může podnik využít i na ostatní účely, pokud vláda nestanoví jinak.“
7. K § 36 se připojují odstavce 3 a 4 tohoto znění:
„(3) Přírůstky oběžných prostředků (tj. zásob, předmětů postupné spotřeby a pohledávek) proti stavu k 1. lednu 1968 se kryjí vlastními prostředky podniků rozdělení hrubého důchodu nebo zisku podle § 22 odst. 2. Státní banka československá může z této zásady povolit výjimky u sezónních a žádoucích odbytových zásob, u zásob podniků poskytujících služby a v případech stanovených zásadami úvěrové politiky.
(4) O částky, kterých nebylo použito ke splnění povinností stanovených v odstavcích 2 a 3, musí podnik krátit podíly na hospodářských výsledcích.“
8. V § 38 odst. 2 věta zní:
„Oborové ředitelství vytváří z centralizovaných prostředků oborový fond technického

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací