Input:

č. 16/1966 Sb. rozh., Garance

č. 16/1966 Sb. rozh.
Spolubydlení rodičů nevylučuje úpravu podle § 50 zák. o rod., nesoužití rodičů nemusí ve všech případech zakládat povinnost soudu rozhodovat o úpravě poměrů nezletilého dítěte.
V řízení týkajícím se péče o nezletilé děti může být též použito předběžného opatření; je ovšem třeba pečlivě uvážit, zda jsou splněny pro takové opatření všechny zákonné podmínky.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 1965, 4 Cz 157/65.)
Rodiče nezletilce jsou manžely; rozvodové řízení k návrhu otce probíhá u obvodního soudu pro Prahu 2 a není dosud skončeno.
Řízení jen ohledně nezletilce bylo zahájeno ještě před podáním návrhu na rozvod manželství k podnětu otce, který požádal soud, aby nezletilec byl do ukončení rozvodového řízení svěřen do výchovy jeho rodičů F. a M. M. Svůj návrh odůvodňoval neshodami v manželství účastníků a jejich nepříznivými důsledky na zdravotní stav nezletilce. Výchovné prostředí u prarodičů by bylo naopak pro jeho výchovu příznivé. Ostatně matka též tohoto prostředí využívala, neboť po několik týdnů před vánocemi roku 1964 nezletilce u těchto prarodičů o své vůli umístila.
Matka nesouhlasila s opatřením zamýšleným otcem a naopak navrhla, aby nezletilec byl svěřen do její výchovy. O dítě bylo dosud bez větších závad pečováno v rodinném prostředí a není proto žádného důvodu, aby matka byla výchovného vlivu na dítě zbavena.
Obvodní soud pro Prahu 2 provedl obsáhlé důkazní řízení, zejména výslechem řady svědků, zprávami zdravotnických a školských orgánů a vyšetřením orgánů péče o mládež. Dokazování však neukončil rozhodnutím ve věci samé, nýbrž vydáním usnesení, jímž předběžným opatřením svěřil nezletilce do výchovy prarodičů M. a F. M. Uvedené rozhodnutí odůvodnil soud prvého stupně tím, že poměry mezi rodiči nejsou uspořádané, jsou dokonce napjaté, což nemá dobrý vliv na nezletilce. V zájmu dítěte proto odpovídá jeho dočasné umístění u prarodičů, tedy v jiném výchovném prostředí, které bude pro něho klidnější a pro celkový jeho vývoj příznivější.
Městský soud v Praze, který rozhodoval k odvolání matky, rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil. Převzal v podstatě důvody soudu prvého stupně a shodně vyslovil názor, že svěření dítěte do výchovy prarodičů je za dané situace správné, neboť odpovídá zájmu nezletilce a je v jeho prospěch. Odvolací soud v důvodech ještě výslovně uvádí, že předběžným opatřením není nijak dotčena možnost rodičů po skončení rozvodového řízení o nezletilce osobně pečovat a rovněž tak zajišťovat jeho výchovu. Bude to však možné, podle názoru odvolacího soudu, teprve tehdy, až se osobní poměry rodičů zlepší, zejména vyřešením rozvodového sporu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že uvedenými rozhodnutími soudů obou stupňů byl porušen zákon a že se zrušují.
Z odůvodnění:
Podle § 50 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, upraví soud i bez návrhu práva a povinnosti rodičů k nezletilci, jestliže tito nežijí spolu. Pokud jde o vyživovací povinnost, je obdobná úprava obsažena v § 86 odst. 1 zák. o rod.; pouze ohledně vyživovací povinnosti je možno postupovat stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k