Input:

č. 16/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 16/1964 Sb. rozh. tr.
Správne závery o tom, akú má povahu ublíženie na zdraví alebo aké nebezpečenstvo pre napadnutého z útoku páchateľa hrozilo, môže súd urobiť len na podklade lékarského nálezu alebo posudku. Pre takéto závery nie je pre súd smerodajné, ako sa poškodený po útoku zdravotne cítil.
Pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorým útočil proti zdraviu občana, nemožno vychádzať iba z toho, aká újma na zdraví poškodeného bola takýmto útokom spôsobená, ale je treba prihliadať aj na okolnosti, za akých sa útok stal, akým predmetom bolo útočené a aké nebezpečenstvo pre napadnutého z útoku hrozilo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. apríla 1963 - 10 Tz 21/63)
Okresný súd v Prešove rozsudkom zo 14. augusta 1962 sp. zn. 1 T 56/62 uznal obžalovaného vinným trestným činom pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 221 ods. 1 tr. zák.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona napadnutý rozsudok v celom rozsahu zrušil a vec vrátil okresnému súdu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor v Prešove podal na obžalovaného obžalobu pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 tr. zák. Okresný súd v Prešove napadnutým rozsudkom uznal obžalovaného vinným iba pokusom trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 odst. 1, § 221 ods. 1 tr. zák. a uložil mu zato 6 mesiacov odňatia slobody, výkon ktorého ale podľa § 58 ods. 1 písm. a) tr. zák. odložil na skúšobný čas 1 roka. Rozsudkom sa stal právoplatným 27. septembra 1962.
Podľa zistenia okresného súdu spáchal obžalovaný uvedený trestný čin tak, že 6. mája 1962 v hostinci hodil pivným pohárom po poškodeném a spôsobil mu takto na hlave zranenie, ktoré sa zahojilo za 2 dni.
Okresný prokurátor žaloval obžalovaného pre dokonaný trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 tr. zák., lebo opierajúc sa o lékarské potvrdenie v spisoch založené tvrdil, že v dôsledku činu obžalovaného utrpel poškodený poranenie, ktoré malo za následok práceneschopnosť, ktorá trvala 1 týždeň. Okresný súd beztoho, aby bol čo do povahy poranenia vypočul lekára, oprel sa jedine o nepresnú výpoveď poškodeného na hlavnom pojednávaní, ktorý uviedol, že lekár mu poranenie na čele zalepil a určil práceneschopnosť, ale on už na druhý deň pracoval, lebo nebolo na ČSAD vodičov, a na druhý deň potom si aj náplasť z čela odlepil.
Skutočnosť, že