Input:

16/1963 Sb., Vládní nařízení o umisťování absolventů škol, konzervatoří a středních odborných škol, platné do 30.4.1967 Archiv

č. 16/1963 Sb., Vládní nařízení o umisťování absolventů škol, konzervatoří a středních odborných škol, platné do 30.4.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1963
o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:
Naše společnost poskytuje mládeži v různých typech škol potřebné odborné vzdělání. Důležité úkoly, které absolventi mají plnit ve všech odvětvích národního hospodářství a kultury, vyžadují, aby vzdělání získané na školách bylo uplatněno v souladu s potřebami společnosti v oboru, pro který byli vychováni, a aby bylo prohloubeno praxí v pracovním poměru, do něhož absolventi vstupují.
§ 1
Absolventům vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol (dále jen „absolventi”) se zajišťuje zaměstnání v souladu s potřebami národního hospodářství podle kvalifikace, která je určena studijním směrem absolventa.
§ 2
(1)  Zaměstnávání absolventů jsou povinny zajistit ústřední orgány státní správy a ostatní ústřední orgány, a jde-li o úseky spravované národními výbory, krajské národní výbory (dále jen „ústřední orgány popř. krajské národní výbory”) v počtech a oborech, které odpovídají studijním směrům, a to v rámci příslušné skupiny oborů, jak jim bylo stanoveno plánem rozvoje národního hospodářství. K tomu účelu ústřední orgány popř. krajské národní výbory nebo orgány jimi pověřené určí, které podniky a v jakém počtu jsou povinny absolventy zaměstnávat.
(2)  Plán početního rozdělení absolventů lékařských a farmaceutických fakult a odborných zdravotnických škol stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě se Státní plánovací komisí.
§ 3
(1)  K získání praktických znalostí a zkušeností potřebných k plnému uplatnění dosaženého vzdělání při budování vyspělé socialistické společnosti vstupují absolventi do pracovního poměru na základním pracovišti.
(2)  Základními pracovišti jsou pracoviště průmyslových a zemědělských podniků nebo obdobná pracoviště, kde je dána možnost, aby se absolventi uplatnili přímo v základní odborné činnosti, pro kterou byli vychováni. Základním pracovištěm nejsou ústřední a krajské orgány, vědeckovýzkumné, projektové a vývojové ústavy.
(3)  Na jiné než základní pracoviště může do pracovního poměru nastoupit
a)  absolvent, který před vstupem na školu pracoval nejméně tři roky v oboru, který odpovídá jeho studijnímu směru,
b)  absolvent teoretického oboru vysokoškolského studia; tento absolvent může nastoupit do pracovního poměru ve svém teoretickém oboru i ve vědeckovýzkumném ústavu nebo na vysoké škole, kde byl přijat v rámci plánu rozvoje národního hospodářství v souladu s potřebami vědy a techniky. Teoretické obory stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a s Československou akademií věd.
§ 4
Bez vykonání nejméně tří až pětileté praxe na základním pracovišti nesmí být absolvent, s výjimkou případů uvedených v § 3 odst. 3, přijat ani převeden do pracovního poměru v ústředních a