Input:

R 16/1962; Náhrada škody z pracovního poměru organizací. Pracovní úraz Garance

č. 16/1962 Sb. rozh.
Jestliže zaměstnanec porušil na služební cestě při řízení služebního vozidla dopravní předpisy, při čemž utrpěl úraz, jde o porušení bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) č. 2 zák. č. 58/1956 Sb. a zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti za pracovní úraz.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 13. července 1961, 5 Co 301/61).
Žalobce domáhal se u okresního soudu v Hradci Králové proti svému zaměstnavateli náhrady škody za pracovní úraz, který utrpěl jako opravář u žalovaného podniku dne 11. července 1960 tím, že na cestě z Jirkova u Chomutova do Hradce Králové, kterou konal za tím účelem, aby přivezl nutně potřebné součástky k opravě jeřábu, srazil se - když přehlédl dopravní značku - v Praze, Na Florenci s protijedoucím motocyklem, přičemž utrpěl těžký úraz. Žalobce je toho názoru, že jde o pracovní úraz, který se stal v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání, přičemž úraz sám nezavinil.
Okresní soud v Hradci Králové vyslovil, že žaloba, kterou se žalobce domáhal náhrady škody v částce 6285,- Kčs a placení renty v částce 500,- Kčs měsíčně není co do důvodu po právu. Na podkladě spisu městské prokuratury v Praze totiž zjistil, že k havárii žalobcově došlo proto, že, jak sám doznal, přehlédl dopravní značku a tedy zavinil si úraz sám tím, že nedbal ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) vyhl. min. vnitra č. 145/1956 Ú. l. Zjistil dále, že žalobce nedostal na místě, kde prováděl opravu jeřábu, od odpovědné osoby příkaz, aby dopravil náhradní díly motocyklem z Hradce Králové. Přesto však soud dospěl k závěru, že v daném případě jde o pracovní úraz ve smyslu zákona č. 58/1956 Sb., neboť se stal v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání. Podle názoru soudu podařilo se však žalovanému podniku zprostit odpovědnosti tím, že prokázal, že žalobce zavinil si pracovní úraz výhradně sám, když při jízdě na služebním motocyklu porušil dopravní předpis. Právní norma totiž, která chrání bezpečnost a zdraví zaměstnance řídícího služební motorové vozidlo, je sice předpisem dopravním, nutno ji však pokládat za předpis o bezpečnosti, jaký má na mysli ustanovení § 2 zák. č. 58/1956 Sb. Proto žalovaný podnik neodpovídá za škodu žalobci pracovním úrazem způsobenou.
Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a dále zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal náhrady škody.
Odůvodnění:
Krajský soud sdílí názor soudu prvého stupně, že jde o pracovní úraz, neboť je zde dána přímá souvislost z hlediska místního, časového a věcného a to s ohledem k náplni zaměstnání, kterou žalobce měl neboť jeho úkolem bylo, aby na opravy jeřábů jezdil služebním motocyklem, jak správně dovodil soud prvého stupně. V podrobnostech se odkazuje na správné rozhodnutí č. 21/61 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR.
Žalovaný podnik byl by tedy jako zaměstnavatel zásadně za pracovní úraz žalobce jako svého zaměstnance odpovědný. (§ 1 zák. č. 58/1956 Sb.).
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem je budována na zásadě odpovědnosti objektivní, tedy nikoliv na zásadě odpovědnosti za vinu, což má zabránit tomu, aby se riziko přenášelo na pracující. Důležitost a