Input:

16/1960 Sb., Garance

č. 16/1960 Sb.,
Úřední sdělení
z ministerstva zahraničních věcí
ze dne 11. února 1960
České znění Všeobecné úmluvy o autorském právu a Protokolů č. 2 a 3 uveřejněných spolu s vyhláškou ministerstva zahraničních věcí ze dne 29. prosince 1959 v částce 2 Sbírky zákonů ze dne 29. ledna 1960 pod č. 2, se opravují takto:
I. Všeobecná úmluva o autorském právu
1. článek III, odst. 1, dvanáctá řádka zní:„...každého jiného vlastníka jeho práv, nesou značku c”;
2. v článku V, odst. 1 se slovo „výlučně” nahrazuje slovem „výlučné”.
II. Protokol č. 2. V posledním odstavci závěrečného ustanovení se slova „signatářských států” nahrazují slovy „signatářským státům”.
III. Protokol č. 3. Odstavec 1