Input:

č. 16/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 16/1960 Sb. rozh. tr.
Jestliže se pachatel v nepříčetnosti přivoděné požitím alkoholických nápojů dopustí více útoků, které by jinak zakládaly více trestných činů, všechny tyto jednotlivé útoky tvoří jeden trestný čin opilství podle § 186 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. prosince 1959 - 1 Tz 45/59.)
Obžalovaný ve stavu úplné opilosti vešel spolu s dalšími pachateli do dvora domu čp. 112, kde se ozbrojili lopatami a za velkého křiku napadli tam a zbili zejména J., potom opět s velkým křikem se rvali s příslušníky VB, neuposlechli četných výzev příslušníků VB, aby se odebrali na MO VB a obžalovaný mimo to ještě rozvíjel a vyhazoval zařízení svého bytu a úmyslně rozbil sklo výlohy prodejny č. 198, n. p. Pražský obchod potřebami pro domácnost, čímž způsobil škodu v částce 1800 Kčs.
Lidový soud trestní v Praze vyloučil trestní stíhání pro trestný čin násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák., jehož se měl obžalovaný dopustit tím, že při téže příležitosti odhodil na zeď staršinu VB, který tam zakročoval a později při předvádění úmyslně mu podrazil nohu, takže upadl a odřel si levé koleno.
Pro ostatní trestné činy, a to trestný čin výtržnictví podle § 188b tr. zák., trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245a odst. 1 tr. zák. uznal však obžalovaného vinným, ježto došel k závěru, že jde o jediný trestný čin opilství podle § 186 tr. zák.
Za to odsoudil obžalovaného k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců nepodmíněně.
Krajský soud v Praze odvolání obvodního prokurátora i obžalovaného zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil usnesení krajského soudu v Praze i rozsudek lidového soudu trestního v Praze a lidovému soudu trestnímu v Praze uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Obvodní prokurátor v Praze stíhal obžalovaného obžalobou ze dne 9. července 1959 sp. zn. 16 Pv 168/59 pro tři trestné činy, a to trestný čin výtržnictví podle § 188b tr. zák., trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245a odst. 1 tr. zák. a trestný čin násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák., jehož se měl obžalovaný dopustit tím, že při téže