Input:

16/1958 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, platné do 30.6.1992 Archiv

č. 16/1958 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, platné do 30.6.1992
ZÁKON
ze dne 17. dubna 1958,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 601/952 Sb., o Československé červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 bod 1 zní:
„1. podle zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví organisuje a provádí zdravotnickou přípravu obyvatelstva, organisuje z absolventů této přípravy zdravotnické útvary a ukládá jim úkoly, pomáhá orgánům státní zdravotní správy v oboru preventivní a léčebné péče, ve zdravotnické osvětě, ve zdravotnické pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách a hromadných neštěstích a při zdravotnickém zabezpečení obrany státu, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;”.