Input:

R 16/1958; Garance

č. 16/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Plní-li otec řádně své povinnosti vůči dítěti, není v zájmu dítěte ani ku prospěchu společnosti, aby byl soudem nahrazen chybějící souhlas otcův k podání žádosti o změnu příjmení dítěte, které nese příjmení otcovo.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. července 1957, Cz 351/57.)
Manželství rodičů nezl. Vlasty G., nar. dne 22. června 1950, bylo rozvedeno rozsudkem z 24. dubna 1952. Usnesením z 25. února 1952 byla nezletilá svěřena do výchovy a výživy matce, otec byl uznán povinným platit na dítě výživné a byl upraven jeho styk s dítětem.
Dne 4. března 1955 požádala matka u opatrovnického soudu, aby dal souhlas k podání žádosti o změnu příjmení nezl. Vlasty G. na příjmení H. tak, aby dítě neslo příjmení nynějšího matčina manžela, ježto matka při uzavření manželství s Ladislavem H. přijala jeho příjmení a má s ním dítě nezl. Blanku H., nar. 9. května 1953.
Lidový soud v Holešově udělil matce souhlas, aby požádala o změnu příjmení nezl. Vlasty G. na H., přesto, že otec dítěte s návrhem matky nesouhlasil. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že dítě je vychováváno v domácnosti své znovu provdané matky, že otec dítěte trpí chorobou, která nedovoluje, aby mu dítě bylo někdy svěřeno do výchovy, a že je proto v zájmu dítěte, aby neslo příjmení nynějšího manžela své matky, v jehož domácnosti je vychováváno. Lidový soud zaujal stanovisko, že otci zůstanou zachována všechna jeho práva vyplývající z rodičovské moci, že o změně příjmení bude rozhodovat příslušný národní výbor a že bude na otci, aby ve správním řízení uplatňoval veškeré námitky proti povolení změny příjmení nezletilé.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že uvedeným usnesením lidového soudu v Holešově byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Změnu jména nebo příjmení může povolit podle § 2 zák. č. 55/ 1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, na žádost výkonný orgán okresního národního výboru, nebrání-li tomu zájem společnosti a jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
Za nezletilce podávají žádost o změnu příjmení jeho rodiče, jsou-li jeho zákonnými zástupci. Jestliže jeden z rodičů se změnou příjmení nesouhlasí a nemohou-li se rodiče dohodnout, může soud dát souhlas k podání žádosti o změnu příjmení, jsou-li pro toto opatření závažné důvody.
V daném přípádě nedošlo ke shodě mezi rodiči a proto se matka obrátila na soud.
Zákon o právu rodinném stanoví v § 53 kategorickým způsobem I zásady, kterých je nutno dbát při výkonu rodičovské moci. Nutno tu respektovat zájem dětí a s tím shodný prospěch společnosti. I projev souhlasu nebo nesouhlasu s podáním žádosti za změnu příjmení dítěte podle zákona č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, spadá do výkonu rodičovské moci. Rozhoduje-li při neshodě o výkonu této rodičovské moci podle § 250 o. s. ř. soud, bude proto při svém rozhodnutí mít na