Input:

159/1969 Sb., Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, platné do 31.12.1994 Archiv

č. 159/1969 Sb., Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, platné do 31.12.1994
[zrušeno č. 318/1993 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
České socialistické republiky
ze dne 5. prosince 1969
o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení § 35 odst. 3, § 41 odst. 2, § 42 odst. 3 a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):
ČÁST I
Kulturní fondy
§ 1
(1) Podporu tvůrčí činnosti literární, vědecké a umělecké zajišťují kulturní fondy
a) pro obor písemnictví, obor novinářství a obor tvůrčí činnosti v oblasti divadla, filmu a televize: Český literární fond se sekcí pro vědeckou a odbornou literaturu, sekcí pro tvůrčí činnost v oblasti divadla a rozhlasu, sekcí pro tvůrčí činnost v oblasti filmu a televize a sekcí pro novinářství,
b) pro obor hudby: Český hudební fond se sekcí pro výkonné umělce,
c) pro obor výtvarných umění a architektury: Český fond výtvarných umění se sekcí pro architekturu.
(2) Kulturní fondy (dále jen „fondy“) jsou socialistickými organizacemi, které mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se; sídlem fondů je Praha.
§ 2
(1) Posláním fondů je cílevědomě podporovat pokrokovou literární, vědeckou a uměleckou tvorbu a uměleckou činnost vysoké ideové a estetické úrovně a společenského významu.
(2) Své poslání plní fondy zejména tím, že
a) všestranně vytvářejí vhodné podmínky pro vznik literárních, vědeckých a uměleckých děl a uměleckých výkonů,
b) zřizují a provozují podniky a účelová zařízení, jež jsou v souladu s posláním fondů,
c) zřizují pro tvůrčí práci domovy a kluby,
d) poskytují k podpoře tvůrčí činnosti půjčky, stipendia a cestovní příspěvky, popřípadě zajišťují různé služby,
e) poskytují v naléhavých případech tvůrčím pracovníkům, popřípadě jejich rodinným příslušníkům, podpory.
(3) V oblasti vědy pečují fondy o rozvoj takové činnosti, jejímž výsledkem je dílo ve smyslu autorského zákona.
(4) Podrobnosti o úkolech jednotlivých fondů a jejich sekcí stanoví organizační řády těchto fondů (§ 13).
§ 3
Finančním základem hospodaření fondů jsou příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům (§ 42 odst. 1 autorského zákona), výnosy jejich majetku, přebytky z jimi spravovaných podniků a účelových zařízení, dary a dědictví. Fondy dále hospodaří s prostředky, které jim přidělí ministerstvo kultury z výnosů příspěvků za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a z příspěvků uživatelů děl (§ 35 odst. 3 a § 42 odst. 2 autorského zákona).
§ 4
(1) Správu fondů a jejich

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací