Input:

159/1968 Sb., Zákon o důchodové dani, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 159/1968 Sb., Zákon o důchodové dani, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 120/1970 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1968
o důchodové dani
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Poplatníci daně
(1) Důchodové dani (dále jen „daň“) podléhají:
a) družstva, družstevní svazy a družstevní podniky;
b) společné družstevní podniky;1)
c) hospodářské organizace komunálních služeb, místního průmyslu a podniky Sběrné suroviny a podnikové svazy a podniky těchto svazů;
d) akciové společnosti s výjimkou organizací zahraničního obchodu,
e) ostatní socialistické organizace, jejich podniky a účelová zařízení, které provozují trvalou hospodářskou činnost, pokud jejich vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými právními předpisy;2)
f) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;
g) společnosti obchodního a občanského práva, ústavy a nadace, podniky veřejnoprávních korporací, sdružení osob a jiné subjekty se sídlem v cizině, s výjimkou fyzických osob.
(2) Dani nepodléhají:
a) jednotná zemědělská družstva, stavební bytová družstva, lidová bytová družstva, okresní výstavbová bytová družstva co do příjmů z družstevní bytové výstavby, výrobní a pracovní družstva pro občany s těžším zdravotním poškozením a zařízení svazů družstev zabezpečující výběrovou rekreaci vlastních členů;
b) umělecké svazy, kulturní fondy a socialistické organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, jakož i podniky provozované těmito organizacemi;
c) organizace hospodářsky vedené vyššími orgány Národní fronty, KSČ a ROH a Svazarmu, s výjimkou takto vedených základních organizací těchto společenských organizací.
§ 2
Předmět daně
(1) U poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f) a g) je předmětem daně veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí.
(2) U poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. e) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí.
(3) U poplatníků, kteří mají sídlo v tuzemsku, nepodléhají dani příjmy ze zdrojů v cizině, prokáží-li, že byly zdaněny obdobnou daní v cizině.
(4) U poplatníků majících sídlo nebo místo vedení v cizině nepodléhají dani jen příjmy, jejichž zdroj je na území ČSSR.
§ 3
Základ daně
(1) Základem daně je:
a) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e), s výjimkou družstevních a podnikových svazů:
1. zisk snížený o přijaté subvence a zvýšený o daň, která snížila zisk,
2. vyplacené mzdy;
b) u družstevních a podnikových svazů zisk snížený o přijaté subvence a zvýšený o daň, která snížila zisk;
c) u poplatníků uvedených v odst. 1, písm. d), f):
1. zisk z veškeré činnosti a z hospodaření s veškerým majetkem zvýšený o daň, která snížila zisk, o odpisy základních prostředků účtované na vrub zisku, pokud převyšují odpisovou sazbu stanovenou pro socialistické organizace, o neprokázané náklady a o náklady, které nejsou nutné na dosažení nebo zajištění příjmů;
2. 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odst. c) 1. by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu;
d) u poplatníků uvedených v § 1 odst. 1 písm. g):
1. úhrn veškerých příjmů po odečtení nákladů nutně vynaložených v