158/1989 Sb., Zákon o bankách a spořitelnách, platné do 31.1.1992

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 158/1989 Sb.
[zrušeno č. 21/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1989
o bankách a spořitelnách
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Bankami a spořitelnami ve smyslu tohoto zákona jsou právnické osoby se sídlem v Československé socialistické republice, které jsou založeny jako státní peněžní ústavy podle tohoto zákona, nebo jako akciové společnosti, družstevní podniky nebo společné podniky podle zvláštních předpisů1) při splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 2
(1) Právní poměry bank založených jako akciové společnosti, družstevní podniky a společné podniky se řídí právními předpisy, podle kterých byly založeny, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Pro banku založenou jako družstevní nebo společný podnik se nepoužijí ustanovení týkající se socialistické samosprávy2) .
ČÁST DRUHÁ
ZALOŽENÍ BANK A SPOŘITELEN
§ 3
(1) Banku jako státní peněžní ústav může založit ústřední orgán státní správy nebo Státní banka československá.
(2) Banku jako akciovou společnost3) , jako družstevní podnik4) nebo jako společný podnik5) mohou založit československé právnické osoby podle zvláštních předpisů.
(3) Zahraniční osoby se mohou podílet na založení banky jako akciové společnosti za podmínek stanovených zvláštním předpisem6) .
§ 4
Spořitelnu může založit ministerstvo financí, cen a mezd republiky, na jejímž území má mít spořitelna sídlo.
§ 5
(1) K založení banky nebo spořitelny, k jejich rozdělení, sloučení nebo splynutí s jinou bankou nebo spořitelnou, jakož i ke změně předmětu jejich činnosti a ke změně výše a způsobu vytváření základního jmění uděluje povolení Státní banka československá v dohodě s federálním ministerstvem financí a u bank též po projednání s ministerstvem financí, cen a mezd republiky, na jejímž území má mít nebo má banka sídlo, není-li toto ministerstvo zakladatelem.
(2) V žádosti o povolení k založení banky nebo spořitelny se uvede název a sídlo banky nebo spořitelny, označení zakladatele, rozsah a způsob vytváření základního jmění a vymezený předmět činnosti banky nebo spořitelny.
(3) Je-li zakladatelem banky federální ministerstvo financí, uděluje v případech, na které se vztahuje ustanovení odstavce 1, povolení k založení banky Státní banka československá, je-li zakladatelem Státní banka československá, uděluje souhlas se založením banky federální ministerstvo financí.
(4) O žádosti o udělení povolení k založení banky, jež nemá být státním peněžním ústavem, a k rozdělení, sloučení nebo splynutí banky, jež není státním peněžním ústavem, se rozhoduje ve správním řízení.7)
(5) Při rozhodování o udělení povolení podle odstavce 1 se přihlédne k potřebě účelného uspořádání bank a spořitelen a dále k tomu, zda banka nebo spořitelna po založení, rozdělení, sloučení nebo splynutí nebo po změně základního jmění bude mít dostatečné základní jmění a pracovně technické předpoklady pro řádný výkon své činnosti.
§ 6
Zakladatel státního peněžního ústavu
a) zabezpečuje základní jmění;
b) vydává zakládací listinu;
c) jmenuje a odvolává statutární orgán;
d) vykonává ve vztahu ke státnímu peněžnímu ústavu funkci orgánu hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními
 
 Nahoru