Input:

158/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou Guinejskou republikou Garance

č. 158/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou Guinejskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. července 1964
o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
Dne 16. prosince 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou.
Výměnou nót obou stran vstoupila Dohoda podle svého článku 17 v platnost dnem 18. ledna 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
o leteckých službách mezi Československu socialistickou republikou a Guinejskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Guinejské republiky přejíce si podporovat civilní leteckou dopravu mezi územím obou zemí a přes tato území a přihlížejíce k tomu, že obě jsou stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na tratích uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
Článek 2
1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Jakmile druhá smluvní strana obdrží toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak k s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.
3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které se obvykle uplatňují při provozování mezinárodních leteckých služeb.
4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou.
Článek 3
1. Zákony a předpisy jedné mluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek, pošty nebo nákladu, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.
3. Cestující, kteří jen projíždějí