Input:

158/1950 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 Garance

č. 158/1950 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. prosince 1950
o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950.
Ministr financí vyhlašuje podle § 8 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Státní banka československá počne dnem 21. prosince 1950 vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých poboček drobné peníze po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 (dále jen „padesátikoruny“).
(2) Popis padesátikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2.
Dosavadní drobné peníze papírové po 50 Kčs, popsané v oddílu I č. 6 vyhlášky ministra financí č. 92/1945 Sb., o nových platidlech československé měny, jakož i drobné peníze papírové po 50 Kčs s datem 3. července 1948, vydané podle vyhlášky ministra financí č. 267/1948 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v. r.
 
Popis padesátikoruny s datem 29. srpna 1950.
Padesátikoruna je tištěna na bělavém velínovém papíře zvláštního složení bez vodotisku. Do hmoty papíru jsou při levném rozšířeném okraji na líci platidla vtroušena jemná červená a modrá vlákna. Padesátikoruna je 65 mm široká a 140 mm dlouhá.
Tiskové obrazce na líci i na rubu platidla zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, který je rozšířen na líci vlevo, na rubu vpravo.
Na líci padesátikoruny je hlavní tiskový obrazec tištěný v hnědočerné barvě omezen nahoře tmavou páskou s nápisem
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“

a dole je ohraničen širší páskou z běločarého pletiva gilošových vlnovek, v němž jsou vždy dvě sousední rovnoběžné vlnovky sblíženy a tvoří dvojlinky s přesným křížením obou vlnovkových směrů. Vpravo je umístěn velký obraz zaujímající celou výšku tiskového obrazce platidla: slovenský horník zobrazený po hruď, nesoucí na pravém rameni sbíječku; na levém rameni má zavěšenou důlní lampu. Hlava horníkova pokrytá kloboukem je obličejem obrácena téměř průčelně k diváku. V pozadí postavy je patrna těžní věž a budovy handlovských dolů.
Vlevo od obrazu horníka je v prostoře