157/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 157/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. června 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se za slovo „plnění“ vkládají slova „a hazardní hry“, za slovem „krajinotvorba“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a Průmyslové vlastnictví“ se zrušují.
2. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
 
Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby
Rovnocenná zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti
Školství, mládež a tělovýchova
ve školství
Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika
v sociálních službách a při sociálně-právní ochraně dětí
Zdravotnictví a ochrana zdraví
ve zdravotnictví
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
pří zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
Zemědělství a rostlinolékařská péče
v zemědělství
Vodní hospodářství
ve vodním hospodářství
Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
Doprava
a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b) v silniční dopravě,
c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,
d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, nebo
f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy
Ochrana přírody a krajiny
v ochraně přírody a krajiny
Technická ochrana životního prostředí
a) v ochraně ovzduší,
b) v hospodaření s odpady,
c) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, nebo
d) při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
Rovnocennost jiných zkoušek
 
Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby
Rovnocenná zkouška podle jiného zákona
 
 Nahoru