157/2017 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 157/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. května 2017
o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje ocenění udělované Ministerstvem zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
§ 2
Ocenění
(1) Ocenění tvoří Cena Gratias agit, diplom a etue.
(2) Cenu Gratias agit tvoří plastika, která je vyrobena z broušeného skla v podobě stylizované zeměkoule, na níž je uveden text „Česká republika, Cena GRATIAS AGIT, ministr zahraničních věcí České republiky“ doplněný o velký státní znak České republiky, kalendářní rok udělení, faksimile podpisu ministra zahraničních věcí, jeho jméno a příjmení.
§ 3
Podmínky udělení ocenění
(1) Ocenění se uděluje fyzické nebo právnické osobě. Fyzické osobě navržené na udělení ocenění, která zemřela po schválení návrhu podle § 4 odst. 3, lze ocenění udělit in memoriam.
(2) Při výběru osoby navrhované na udělení ocenění se zohlední tato kritéria:
a) mimořádné zásluhy o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí,
b) celoživotní aktivity ve
 
 Nahoru