Input:

157/1969 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání Garance

č. 157/1969 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
[zrušeno nepřímo č. 412/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1969,
kterým se mění a doplňuje zákon . 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Článek 1
Zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí v první větě slova „Československé socialistické republiky“.
2. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Kárné řízení konají kárné senáty krajských soudů, nejvyšších soudů republik a Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky.“
3. § 5 odst. 2 zní:
„(2) Kárné řízení proti soudcům krajských soudů a nejvyšších soudů republik provádí kárný senát příslušného nejvyššího soudu republiky.“
4. V § 5 připojuje se odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Kárné řízení proti soudcům Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky provádí kárný senát tohoto soudu.“
5. § 6 odst. 1 zní:
„(1) Kárné řízení se zahajuje na návrh
a) předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky proti kterémukoli soudci tohoto soudu,
b) ministra spravedlnosti proti kterémukoli soudci soudů příslušné republiky,
c) předsedy nejvyššího soudu republiky proti kterémukoli soudci nejvyššího soudu republiky,
d) předsedy krajského soudu proti kterémukoli soudci příslušného krajského soudu nebo okresního soudu v jeho obvodu,
e) předsedy okresního soudu proti kterémukoli soudci příslušného okresního soudu.“
6. § 9 zní:
㤠9
O zahájení kárného řízení a době projednání věci před kárným senátem vyrozumí předseda soudu, u něhož se provádí kárné řízení proti některému soudci soudů republiky, ministerstvo spravedlnosti příslušné republiky.“
7. § 14 zní:
㤠14
Rozhodnutí kárného senátu se doručí soudci, proti

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací