Input:

157/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 157/1960 Sb., Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 101/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 8. října 1960
o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou
Ministr financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a po projednání s krajskými národními výbory, s některými okresními národními výbory a s pracovníky některých významných podniků:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
K zajištění maximálního uspokojení neustále rostoucích materiálních potřeb pracujících je třeba důsledněji uplatňovat ekonomický zákon rozdělování podle práce a zajistit spolehlivou kontrolu míry práce a spotřeby. Tím se dále prohloubí socialistické výrobní vztahy a příznivé podmínky pro rozvinutí tvůrčí aktivity. Tato aktivita pomůže zvyšovat v největší míře společenskou produktivitu práce a efektivnost výroby, zejména odhalováním vnitřních zdrojů a rezerv našeho hospodářství a plným jejich využitím. Dosažení tohoto cíle nezbytně předpokládá ještě účinněji spojit zájem každého pracujícího se zájmem podniku a společnosti, a to vhodnými opatřeními ke zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti pracujících na soustavném rozvoji národního hospodářství. Tyto předpoklady se zabezpečují také dlouhodobým normativem vztahu růstu produktivity práce a průměrných mezd, jakož i normativem pro tvorbu prémiového fondu.
Účelem této vyhlášky je na základě soudružské spolupráce pracujících, hospodářského a státního aparátu a za soustavné aktivní účasti Revolučního odborového hnutí zabezpečit, aby pomocí uvolňování a kontroly mzdových fondů byly dodržovány žádoucí proporce mezi růstem produktivity práce a růstem průměrných mezd v souladu se stanovenými dlouhodobými normativy.
§ 2
(1) Tato vyhláška upravuje uvolňování a kontrolu mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů Státní bankou československou (dále jen „banka“) u organizací státního socialistického sektoru, které mají u banky obratový, běžný nebo jiný podobný účet; na rozpočtové organizace zapojené všemi příjmy a výdaji na státní rozpočet a na osvětová zařízení, jimž se poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu, se vztahuje jen ustanovení § 12.
(2) Uvolňování a kontrola mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů jiných organizací socialistického sektoru než organizací státního socialistického sektoru provádí se podle zásad této vyhlášky a na základě dohody banky s příslušnými ústředními organizací.
ČÁST DRUHÁ
Společná ustanovení
Výpisy ročních plánů
§ 3
Uvolňování a kontrolu mzdových fondů, základních mzdových fondů a prémiových fondů provádí banka na podkladě ukazatelů schváleného plánu práce a popřípadě též dalších ukazatelů, na jejichž