Input:

156/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Garance

č. 156/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. června 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb., se mění takto:
1. V části III. Vojenská hodnost desátník písm. h) bodě 2 se za slova „neodkladné péče“ vkládají slova „a obslužných činností nutných k poskytování ošetřovatelské péče“.
2. V části IV. Vojenská hodnost četař písm. m) bodě 1 se slovo „řídícím“ nahrazuje slovem „řídicím“.
3. V části IV. Vojenská hodnost četař se na konci písmene m) doplňuje bod 8, který zní:
„8. činností v rámci neodkladné a ošetřovatelské péče pod odborným dohledem (starší sběrač raněných),“.
4. V části V. Vojenská hodnost rotný písm. e) se za slova „chodu štábu“ vkládají slova „na všech stupních řízení a velení“.
5. V části V. Vojenská hodnost rotný písm. l) bodě 1 se za slova „zdravotnického vybavení“ vkládají slova „pod odborným dohledem“.
6. V části VI. Vojenská hodnost rotmistr se na konci písmene g) doplňují body 8 a 9, které znějí:
„8. jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých ústních podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování písemností, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, na úřední desce, vyměřování správních a jiných poplatků, provádění místních šetření podle daných pokynů (mladší právní asistent),
9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),“.
7. V části VII. Vojenská hodnost nadrotmistr se na konci písmene g) doplňuje bod 9, který zní:
„9. ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (zdravotník),“.
8. Na konci části VII. Vojenská hodnost nadrotmistr se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q) příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí v jednoduchých správních řízeních s jedním účastníkem včetně sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a provádění oprav zřejmých nesprávností, o kterých se