Input:

156/1968 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, platné do 31.12.1987 Archiv

č. 156/1968 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, platné do 31.12.1987
[zrušeno č. 87/1987 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a výživy
ze dne 17. prosince 1968
o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
Ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči (dále jen „zákon“):
Jatečná prasata, ovce a kozy
§ 1
Majitelé prasat, ovcí a koz smějí provést domácí porážku těchto zvířat pro spotřebu ve vlastní domácnosti nebo pro spotřebu ve vlastním závodním stravování, popřípadě pro pohoštění při mimořádných příležitostech (dále jen „domácí porážka“) za podmínek dále stanovených.
§ 2
(1) Každá domácí porážka prasat, ovcí i koz s výjimkou zdravých jehňat a kůzlat do stáří 3 měsíců (dále jen „jatečných zvířat“) podléhá veterinárnímu vyšetření, které provádí odborně způsobilý veterinární pracovník.1)
(2) Veterinární vyšetření jatečného zvířete určeného pro spotřebu ve vlastní domácnosti majitele se provede do 3 dnů před poražením (prohlídka za živa); byly-li při takové prohlídce zjištěny zjevné poruchy celkového zdravotního stavu jatečného zvířete, provede veterinární vyšetření veterinární lékař. Okresní národní výbor, popřípadě odborně způsobilý veterinární pracovník může stanovit, že v některých veterinárních obvodech podléhají všechna jatečná zvířata určená pro spotřebu ve vlastní domácnosti jen veterinárnímu vyšetření po poražení (prohlídka masa).
(3) Jatečná zvířata určená pro spotřebu ve vlastním závodním stravování, popřípadě pro pohoštění při mimořádných příležitostech, musí vždy být veterinárně vyšetřena státním veterinárním lékařem po poražení.
(4) Jatečná zvířata nutně poražená musí být veterinárně vyšetřena státním veterinárním lékařem nejpozději do 24 hodin po poražení; s masem a orgány jatečného zvířete se naloží podle rozhodnutí státního veterinárního lékaře.
(5) Jatečná zvířata nemocná nebo podezřelá z