Input:

156/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě, platné do 9.4.1987 Archiv

č. 156/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě, platné do 9.4.1987
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1964
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě
Dne 22. října 1963 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě.
Výměnou nót obou stran o schválení vstoupila Dohoda podle svého článku 31, odstavce1v platnost dnem 23. května 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky, majíce na zřeteli, že železniční doprava mezi oběma zeměmi se stále rozvíjí a že její dosavadní smluvní úprava v plné míře již nevyhovuje současným požadavkům, rozhodly se uzavřít o vzájemné železniční dopravě novou dohodu. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
inž. Matěje Tichého,
náměstka ministra dopravy a
vláda Maďarské lidové republiky
dr. prof. inž. Györgye Csanádiho,
prvního náměstka ministra dopravy a spojů,

kteří vyměnivše si plné moci, které shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Hlava I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení.
1. Smluvní strany budou umožňovat vzájemnou železniční dopravu a učiní všechna potřebná opatření, aby tato doprava probíhala nerušeně a s ohledem na zájmy obou států.
2. Přípojová a přechodová služba na železničních tratích spojujících státní území Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky se vykonává ve výměnných stanicích. Příslušné orgány smluvních stran se dohodnou, v kterých výměnných stanicích se bude přípojová a přechodová služba provádět společně a na kterých úsecích železničních tratí, v jakém rozsahu a jakým způsobem se budou společně provádět pohraniční služby. Za plynulé zajišťování společných služeb jsou odpovědny obě smluvní strany stejným dílem.
Článek 2
Stanovení pojmů
Pojmy používané v Dohodě mají tento význam:
1. „přípojová a přechodová služba” je veškerá železniční činnost, jíž je třeba k přechodu cestujících, zavazadel, spěšnin, zboží, vozů, přepravních skříní a přepravních pomůcek ze železniční správy jedné smluvní strany na železniční správu druhé smluvní strany;
2. „územní stát” je stát, na jehož území se vykonává přípojová a přechodová služba; „sousední stát” je druhý stát.
3. „vlastnická železniční správa” je železniční správa té smluvní strany, na jejímž státním území je výměnná stanice; „sousední železniční správa” je železniční správa druhé smluvní strany;
4. „výměnná stanice” je železniční stanice, v níž se provádí přípojová a přechodová služba; „pohraniční stanice” je zpravidla poslední železniční stanice na území sousedního