Input:

R 155/2018; Insolvence. Vady podání Garance

č. 155/2018 Sb. rozh.
Insolvence, Vady podání
§ 176 IZ, § 188 odst. 2 IZ
Byla-li přihláška pohledávky podána na předepsaném formuláři, jehož některé rubriky obsahují chybu v počtech, chybu v psaní nebo jinou zřejmou nesprávnost, případně neobsahují předepsaný údaj, lze takové vady nebo neúplnosti přihlášky zhojit i podáním, pro které nebude použit formulář přihlášky pohledávky předepsaný ustanovením § 176 insolvenčního zákona.
Výzva k odstranění vad přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona musí obsahovat také údaj o tom, v čem spočívá vada přihlášky nebo její neúplnost.
(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2017, sen. zn. 29 NSČR 107/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.107.2015.1)
Nejvyšší soud zamítl dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 7. 2015, sp. zn. KSBR 29 INS 16505/2014, 2 VSOL 579/2015-P1.
   
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Usnesením ze dne 30. 4. 2015, č. j. KSBR 29 INS 16505/2014-P1-5, Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“):
1. Odmítl přihlášku pohledávky č. 1 věřitele č. 1 R. S. s. r. o. ve výši 436 824 Kč (bod I. výroku).
2. Určil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 1 v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).
2. Insolvenční soud – vycházeje z § 174, § 185 a § 188 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – dospěl k závěru, že popis skutkového děje obsaženého v přihlášce pohledávky není natolik určitý, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným skutkem. Dále uvedl, že shledává přihlášku pohledávky vadnou rovněž v části týkající se nárokovaného příslušenství. Věřitel č. 1 (totiž) požaduje příslušenství v podobě úroků z prodlení dle repo sazby České národní banky ve výši 114 930 Kč, nijak blíže však nespecifikuje, za jaké období úroky z prodlení požaduje (není dostatečně určitě popsán způsob jejich výpočtu tak, aby bylo možné toto příslušenství přezkoumat).
3. Insolvenční soud tedy považuje přihlášku pohledávky pro popsané vady a neúplnost za nepřezkoumatelnou. Věřitel č. 1 vady přihlášky neodstranil, ač k tomu byl dne 20. 3. 2015 řádně vyzván insolvenčním správcem.
4. K odvolání věřitele č. 1 Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. 7. 2015, č. j. KSBR 29 INS 16505/2014, 2 VSOL 579/2015-P1-10, změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že přihláška pohledávky č. 1 věřitele č. 1 se odmítá co do části příslušenství (úroků z prodlení ve výši 114 930 Kč) a v této části končí právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v insolvenčním řízení.
5. Odvolací soud – vycházeje z § 7, § 170 písm. a), § 174 odst. 2, § 176, § 185 a § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, z § 21 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona (dále jen „jednací řád“), a z § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“) – dospěl po přezkoumání napadeného usnesení k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.
6. Odvolací soud především uvedl, že postup podle § 188 insolvenčního zákona se uplatní pouze tehdy, je-li vadná sama přihláška pohledávky (je-li vadný sám procesní úkon); přihláška