Input:

155/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí Archiv

č. 155/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
VYHLÁŠKA
ze dne 19. dubna 2006,
kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:
1. Nadpis nad § 11 se zrušuje.
2. § 11 se zrušuje.
3. V § 14 odst. 2 se slovo „příjemkyní” nahrazuje slovem „dárkyň” a slova „§ 11” se nahrazují slovy „§ 6”.
4. V § 15 odst. 2 písm. b) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.
5. V § 17 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b)  odpovídat požadavkům stanoveným Komisí pro dovoz embryí z příslušné třetí země,”.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
6. V § 25 se slova „§ 11” nahrazují slovy „§ 14”.
7. V § 27 odst. 2 se za slovo „zejména” vkládají slova „v nezbytné pomoci a”.
8. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5 Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.”.
9. V příloze č. 1 části A uvozené slovy „Inseminační stanice musí:” se v písmenu b) bodu i) slovo „izolaci” nahrazuje slovem „karanténu”.
10. V příloze č. 1 části A uvozené slovy „Inseminační stanice musí:” se v písmenu e) slovo „izolační” nahrazuje slovem „karanténní”.
11. V příloze č. 1 části A uvozené slovy „Banka spermatu musí být:” se v písmenu a) slova „inseminační stanice” nahrazují slovy „banky spermatu”.
12. V příloze č. 1 části A uvozené slovy „Banka spermatu musí být:” se v písmenu c) slova „ustajovací prostory a zařízení pro odběr, úpravu a skladování spermatu byly snadno čistitelné a dezinfikovatelné” nahrazují slovy „zařízení pro skladování spermatu byla snadno čistitelná a dezinfikovatelná”.
13. V příloze č. 1 části B uvozené slovy „V inseminačních stanicích musí být:” se v písmenu a) slovo „hospodářská” zrušuje.
14. V příloze č. 1 části B uvozené slovy „V inseminačních stanicích musí být:” se v písmenu b) slova „kontrolách vztahujících se na nákazy zvířat” nahrazují slovy „provedených veterinárních vyšetřeních” a slova „ , který obsahuje údaje o nemocech, léčení a zdravotním stavu každého zvířete” se zrušují.
15. V příloze č. 1 části B uvozené slovy „V