Input:

155/1950 Sb., Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby Garance

č. 155/1950 Sb., Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 5. decembra 1950
o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby.1)
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:
§ 1.
Úrad hospodárskej kontrolnej služby, zriadený nariadením Slovenskej národnej rady č. 45-1947 Sb. n. SNR, sa zrušuje. Pôsobnosť tohto úradu