Input:

155/1949 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949 Garance

č. 155/1949 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. června 1949
o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1949.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949:
§ 1.
(1)  Toto nařízení platí pro zaměstnance ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících s výjimkou zaměstnanců, na které se vztahuje zákon ze dne 11. července 1934, č. 154 Sb., o soukromých zaměstnancích, a s výjimkou učňů.
(2)  Zaměstnanci ve stavebnictví podle tohoto nařízení se rozumějí zaměstnanci závodů provádějící kterékoli stavební práce inženýrské, stavitelské, zednické, tesařské nebo studnařské, jako stavby budov, stavby železniční, silniční, mostní, tunelové, zemní, vodní a vodohospodářské, práce kanalisační, kabelové a podobné. Zaměstnanci v oborech se stavebnictvím souvisících se podle tohoto nařízení rozumějí zaměstnanci pracující v lomech, štěrkovnách, pískovnách nebo cihelnách a v živnostech malířských, natěračských, lakýrnických, štukatérských, dlaždičských, pokrývačských, asfaltérských, v živnostech provádějících kladení desek a obkládaček a zaměstnanci při pracích teracářských, isolačních (čítajíc v to isolace tepelné, chladící a zvukové) nebo při pracích utěsňovacích.
(3)  Za závody podle odstavce 2 se považují též závodní oddělení, veškerá pracoviště, dílny, sklady a ložiště.
(4)  Vznikne-li pochybnost, zda se toto nařízení vztahuje na zaměstnance některého závodu nebo závodního oddělení, rozhodne příslušný okresní národní výbor.
§ 2.
(1)  Zaměstnancům uvedeným v § 1 náleží dovolená v délce podle § 2 zákona č. 91/1949 Sb., po 39 týdnech, po které jim byly vlepovány známky na dovolenou (dále jen „známky”) do lístků na dovolenou (dále jen „lístky”) podle dřívějších předpisů nebo podle tohoto nařízení.
(2)  Po 26 týdnech, ve kterých byly zaměstnancům vlepovány známky do lístků, může jim zaměstnavatel na jejich žádost poskytnouti 2/3 dovolené podle odstavce 1.
(3)  Pro zjištění doby rozhodné pro délku dovolené podle § 2, odst. 2 nebo 3 zákona č. 91/1949 Sb. se počítá za rok trvání pracovního poměru každý kalendářní rok, v němž zaměstnanec byl v pracovním poměru alespoň po dobu 26 týdnů. Trval-li pracovní poměr v některých kalendářních letech kratší dobu, sčítají se v těchto letech celé týdny, v nichž byl zaměstnanec v pracovním poměru ve stavebnictví nebo v oborech se stavebnictvím souvisících, a součet se dělí 26. Výsledek udává počet let rozhodných pro výměru dovolené. K počtu týdnů, o které součet všech týdnů přesahuje částku dělitelnou 26, se nepřihlíží. Pokud délka dovolené závisí na zaměstnancově věku nebo na trvání jeho pracovního poměru, rozhoduje stav ke dni 1. ledna 1949.
§ 3.
(1)  Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad založiti pro každého zaměstnance, který dosud lístek nemá, ihned při nastoupení práce tento lístek na tiskopise