Input:

155/1947 Sb., Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií Garance

č. 155/1947 Sb., Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A FEDERATIVNÍ LIDOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE BYLA SJEDNÁNA TATO DOHODA SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM:
Dohoda
o kulturní spolupráci
mezi
Republikou Československou
a
Federativní Lidovou Republikou Jugoslávií.
Vláda Republiky Československé a vláda Federativní Republiky Jugoslávie, přejíce si ve smyslu V. článku Smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi oběma státy, podepsané 9. května 1946, sjednati Dohodu, která by podporovala a usnadňovala přátelskou spolupráci na poli vědeckém, školském, uměleckém a tělovýchovném, jmenovaly k tomu cíli plnomocníky, a to:
Vláda Republiky Československé dr. Vladimíra Clementise, státního tajemníka ministerstva zahraničních věcí Československé Republiky;
Vláda Federativní Lidové Republiky Jugoslávie Borise Ziherla, předsedu Komitétu pro školy a vědu při vládě Federativní Lidové Republiky Jugoslávie;
kteří se po výměně svých plných moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, shodli na těchto článcích:
Článek I.
Vysoké Smluvní Strany se co nejvíce vynasnaží, aby na svých universitách a jiných ústavech pro vyšší vzdělání zajistily zakládání profesorských stolic a zřízení lektorátů pro jazyk, literaturu, dějiny a jiné předměty, které by přispěly k poznání druhé Vysoké Smluvní Strany.
Článek II.
Vysoké Smluvní Strany mohou zakládati kulturní ústavy na území druhé Vysoké Smluvní Strany pod podmínkou, že bude dbáno všeobecných zákonných předpisů o zakládání takových ústavů, které platí na dotyčném území. Těmito ústavy se rozumějí: stálé výstavy, knihovny, čítárny a archivy, určené ke studiu a pro obory, na něž se vztahuje tato Dohoda.
Článek III.
Vysoké Smluvní Strany budou podporovati výměnu badatelů, profesorů, studentů, žáků, umělců a představitelů jiných kulturních povolání a odborů.
Článek IV.
Vysoké Smluvní Strany jsouce si vědomy svého slovanského bratrství, budou postupovati vůči studentům a žákům, příslušníkům druhé Vysoké Smluvní Strany, jako vůči domácím příslušníkům.
Budou prozkoumány a stanoveny podmínky, za kterých by mohly býti uznávány zkoušky, vysvědčení a diplomy všech druhů, jež platí na území jedné Vysoké Smluvní Strany, i pro přijetí do služeb druhé Vysoké Smluvní Strany.
Článek V.
Vysoké Smluvní Strany budou podle svých možností poskytovati stipendia, aby tak umožnily příslušníkům druhé Smluvní Strany, aby na jejím území studovali, odborně se vzdělávali nebo aby jako badatelé pracovali.
Článek VI.
Vysoké Smluvní Strany budou podporovati nejužší spolupráci mezi vědeckými, kulturními, osvětovými, tělovýchovnými, uměleckými a podobnými spolky a organisacemi svých zemí a tím způsobem budou vzájemně podporovati jejich činnost.
Vysoké Smluvní Strany zajistí v tom smyslu vědeckým pracovníkům druhé Strany svobodu vědeckého bádání v knihovnách, archivech a v terénu, zachovávajíce všeobecné zákonné předpisy platné v té zemi, kde