154/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění účinném k 1.9.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 154/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2005
o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
288/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze mění položku č. 2
162/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
v příloze mění v položce 1 část C a v položce 2 bod F.2.
228/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění přílohu
156/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
v příloze mění v položce 2 část B
175/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění úvodní větu a § 1; ruší v položce 1 přílohy část F
175/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění v položce 1část B a v položce 2 přílohy část A.2. a část F
284/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
v příloze mění položku 1 část A
43/2017 Sb.
(k 7.3.2017)
v příloze mění položku 1 část C.2
138/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 1 a přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona:
§ 1
Výše poplatků
(1) Výše ročních pevných částek poplatků nebo způsob výpočtu ročních poplatků jsou uvedeny v sazebníku poplatků za využívání rádiových kmitočtů a poplatků za využívání čísel, který je v příloze k tomuto nařízení.
(2) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel za dobu kratší než jeden kalendářní rok se stanoví jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu celých měsíců ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel v příslušném roce včetně měsíce, ve kterém toto oprávnění pozbývá platnosti.
(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení.
(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.
§ 2
Splatnost poplatků
Poplatky za využívání rádiových kmitočtů podle § 24 odst. 2 zákona a poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel podle § 37 odst. 2 zákona jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel a dále k 31. lednu každého roku po dobu platnosti těchto oprávnění.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb.
Sazebník
poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 
Položka 1
 
POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ
1)
Pro účely tohoto sazebníku se rozumí:
a)
jedním rádiovým kmitočtem číselná hodnota rádiového kmitočtu včetně k ní vztažené zabrané šířce pásma, uvnitř které je povoleno vysílání, a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak,
b)
využíváním rádiového kmitočtu umožnění jeho nepřetržitého využívání podle podmínek a v rozsahu stanoveném v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po dobu platnosti tohoto oprávnění,
c)
výstupním výkonem Q použitého zařízení výkon vysílacího rádiového zařízení dodávaný do anténního napáječe.
2)
Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky vyměřují za každý rádiový kmitočet.
3)
Poplatky za využívání rádiových kmitočtů účastnickými elektronickými komunikačními zařízeními komunikujícími se základnovými stanicemi na základě všeobecných oprávnění, se vyměřují v rámci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděleného provozovatelům základnových stanic. Tento poplatek je roven poplatku stanovenému za využívání duplexního rádiového kmitočtu základnovou stanicí (neplatí pro pozemní pohyblivou službu).
 
A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA
 
A. 1. Celoplošné rádiové sítě
Kč ročně dle výpočtu
 
 
 Nahoru