Input:

154/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění účinném k 1.9.2018 Archiv

č. 154/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2005
o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
288/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v příloze mění položku č. 2
162/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
v příloze mění v položce 1 část C a v položce 2 bod F.2.
228/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění přílohu
156/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
v příloze mění v položce 2 část B
175/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění úvodní větu a § 1; ruší v položce 1 přílohy část F
175/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v příloze mění v položce 1část B a v položce 2 přílohy část A.2. a část F
284/2015 Sb.
(k 1.11.2015)
v příloze mění položku 1 část A
43/2017 Sb.
(k 7.3.2017)
v příloze mění položku 1 část C.2
138/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 1 a přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona:
§ 1
Výše poplatků
(1) Výše ročních pevných částek poplatků nebo způsob výpočtu ročních poplatků jsou uvedeny v sazebníku poplatků za využívání rádiových kmitočtů a poplatků za využívání čísel, který je v příloze k tomuto nařízení.
(2) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel za dobu kratší než jeden kalendářní rok se stanoví jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu celých měsíců ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel v příslušném roce včetně měsíce, ve kterém toto oprávnění pozbývá platnosti.
(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení.
(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.
§ 2
Splatnost poplatků
Poplatky za využívání rádiových kmitočtů podle § 24 odst. 2 zákona a poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel podle § 37 odst. 2 zákona jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel a dále k 31. lednu každého roku po dobu platnosti těchto oprávnění.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb.
Sazebník
poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 
Položka 1
 
POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ
1)
Pro účely tohoto sazebníku se rozumí:
a)
jedním rádiovým kmitočtem číselná hodnota rádiového kmitočtu včetně k ní vztažené zabrané šířce pásma, uvnitř které je povoleno vysílání, a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak,
b)
využíváním rádiového kmitočtu umožnění jeho nepřetržitého využívání podle podmínek a v rozsahu stanoveném v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po dobu platnosti tohoto oprávnění,
c)
výstupním výkonem Q použitého zařízení výkon vysílacího rádiového zařízení dodávaný do anténního napáječe.
2)
Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky vyměřují za každý rádiový kmitočet.