Input:

154/1960 Sb., Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 154/1960 Sb., Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících, platné do 31.12.1971
[zrušeno č. 139/1971 Sb.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 7. října 1960
o podnikových fondech pracujících
Vláda Československé socialistické republiky stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
Úspěchy dosažené v našem národním hospodářství umožňují vytyčit další velké úkoly v hospodářském a kulturním rozvoji pro dovršení socialistické výstavby a vytvoření materiálně technické základny pro budoucí postupný přechod ke komunismu. Základem pro další rychlý rozvoj výrobních sil, pro další prohlubování socialistických výrobních vztahů, jakož i pro zvyšování životní úrovně lidu je stále širší účast všech pracujících na rozvoji výroby, na jejím řízení a kontrole a na správě státu směrem k budoucí komunistické samosprávě při současném posilování demokratického centralismu. V souvislosti s tím se zvyšuje úloha společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí.
Významným úkolem Revolučního odborového hnutí je soustavně vytvářet podmínky pro rozvoj a plné využití iniciativy pracujících a pro stálé rozšiřování jejich účasti na řízení, jakož i pečovat o neustálý růst hmotné i kulturní úrovně pracujících.
Účinným prostředkem při rozvíjení tvůrčí aktivity pracujících a při zajišťování jejich aktivní účasti na řízení jsou podnikové fondy pracujících. Podnikové fondy pracujících podněcují hmotný zájem všech pracujících na nejlepším plnění úkolů podniků a přispívají k rozvoji socialistického soutěžení. Tyto fondy se stávají účinným zdrojem společenské spotřeby. Proto se dále zvyšuje úloha odborových organizací při hospodaření s prostředky těchto fondů. Velký význam podnikových fondů pracujících vyžaduje, aby byly jednotně upraveny ve všech podnicích.
§ 2
Zřizování podnikových fondů pracujících
(1) Podnikové fondy pracujících (dále jen „fondy“) mohou být zřizovány v národních podnicích, sdruženích a v ostatních hospodářských organizacích státního socialistického sektoru (dále jen „podniky“).
(2) Fondy zřizuje věcně příslušný ministr nebo vedoucí ústředního úřadu (dále jen „ministr“) v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu. Fondy v podnicích řízených národními výbory zřizuje rada krajského národního výboru v dohodě s krajskou odborovou radou a po vyjádření krajského výboru příslušného odborového svazu.
(3) V mimořádných případech může ministr a u podniků řízených národním výborem rada krajského národního výboru zřídit fond i v útvaru podniku, a to způsobem uvedeným v odstavci 2.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí obdobně o zrušování fondů.
§ 3
Zdroje podnikových fondů pracujících
(1) Zdrojem fondů jsou prostředky vytvořené úspěšným hospodařením podniků, plynoucí z neustále se rozvíjející výroby na základě nejmodernější techniky při rovnoměrném plnění stanovených plánů a při zajištění stále rostoucí kvality a technické úrovně výrobků a snižujících se nákladech na jejich výrobu. Výjimečně je zdrojem fondu státní rozpočet.
(2) Ministr financí může stanovit další zdroje fondů.
Podíly podnikovým fondům pracujících
§ 4
(1) Podnik, v němž je zavedena obecná úprava finančního hospodaření,1) obdrží čtvrtletně pro fond