153/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 153/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1“ nahrazují slovy „Evropské unie1“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.“.
3. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:
„a) kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku6, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002,


6Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.“.

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena b) až p).
4. V § 2 písm. b) se slovo „nomenklatury2“ nahrazuje slovem „nomenklatury“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
5. V § 2 písm. i) se číslo „3824 90 91“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.
6. V § 2 písm. j) se číslo „3824 90 97“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.
7. V § 2 písmeno m) zní:
„m) zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,“.
8. V § 2 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí:
„n) biomethanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota je srovnatelná se zemním plynem uvedeným pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,
o) vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s proton výměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,“.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena p) až r).
9. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou ČSN ISO 14687 - 2.“.
10. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:
„k) LNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,
l) biomethan ČSN 65 6514.“.
11. V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „kontrolovanou“ vkládají slova „nebo povinnou“.
12. V § 5 písm. c) se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.
13. V § 6 odst. 1 větě poslední se číslo „26“ nahrazuje číslem „10“.
14. V § 7 odst. 2 větě poslední se slova „a CNG“ nahrazují slovy „ , CNG a LNG“.
15. § 8 včetně nadpisu
 
 Nahoru