153/2000 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 30.8.2003, platné do 24.2.2004

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 153/2000 Sb.
[zrušeno č. 78/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. května 2000
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 56/2000 Sb.
 
 
219/2003 Sb.
(k 30.8.2003)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A PRODUKTY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy a působnost zákona
(1) Zákon stanoví povinnosti osob a působnost správních úřadů při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.
(2) Je-li geneticky modifikovaný organismus nebo produkt léčivem podle zvláštního právního předpisu,1) nevztahuje se na něho ustanovení § 9.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) organismem - biologická jednotka, buněčná nebo nebuněčná, schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu včetně virů, viroidů a živočišných a rostlinných buněk v kultuře,
b) dědičným materiálem - deoxyribonukleová nebo ribonukleová kyselina,
c) genetickou modifikací - cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu,
d) geneticky modifikovaným organismem - organismus, kromě člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací; technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou, stanoví prováděcí právní předpis,
e) produktem - jakákoli věc obsahující jeden nebo více geneticky modifikovaných organismů, která byla vyrobena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení do oběhu,
f) nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a produkty - každá činnost, jejímž předmětem jsou geneticky modifikované organismy nebo produkty od jejich vzniku genetickou modifikací až do okamžiku, kdy ztratí schopnost rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu,
g) uživatelem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna nakládat s geneticky modifikovanými organismy nebo produkty, které nebyly schváleny pro uvedení do oběhu podle § 9, nebo která o toto oprávnění žádá,
h) uzavřeným prostorem - prostor ohraničený fyzikálními zábranami, popřípadě v kombinaci s chemickými nebo biologickými zábranami, které omezují kontakt geneticky modifikovaných organismů a produktů s člověkem, zvířaty a životním prostředím,2)
i) uzavřeným nakládáním s geneticky modifikovanými organismy - nakládání s geneticky modifikovanými organismy v uzavřeném prostoru, zejména jejich vznik genetickou modifikací, jejich kultivace, uchovávání a zneškodnění,
j) uváděním geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí - jejich záměrné vnesení do životního prostředí mimo uzavřený prostor, a to za jiným účelem, než je uvedení do oběhu,
k) uváděním geneticky modifikovaných organismů a produktů do oběhu - jejich úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k takovému předání jiné osobě za účelem distribuce nebo používání; to neplatí pro postup uvedený v § 9 odst. 2,
l) hodnocením rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo produkty - písemný rozbor definující riziko, které představuje posuzované
 
 Nahoru