Input:

153/1950 Sb., Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951 Garance

č. 153/1950 Sb., Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. listopadu 1950
o investičním listu pro stavby na rok 1951.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Základní ustanovení.
(1)  Pro každou stavbu prováděnou v roce 1951 (novou i rozestavěnou) je třeba investičního listu pro stavby na rok 1951 (dále jen „investiční list”). Pomocí investičních listů sledují správci dílčích investičních částek (odstavec 3), krajské národní výbory a Investiční banka, národní podnik, plnění prováděcího plánu investic na rok 1951, pokud se týká staveb (dále jen „plán staveb”).
(2)  Stavbou podle odstavce 1 se rozumí každý stavební objekt, který měl být podle směrnic státního úřadu plánovacího pro vypracování návrhu prováděcího plánu investic na rok 1951 uveden v tomto návrhu samostatně. Pro každou takovou stavbu je třeba samostatného investičního listu. U typisovaných staveb téhož stavebníka, stavěných týmž stavebním závodem hromadně na témže staveništi podle jednoho typu a za jednotnou cenu, se použije jen jednoho investičního listu.
(3)  Správci dílčích investičních částek (dále jen „správci”) jsou:
a)  u staveb ústředně plánovaných příslušné ústřední úřady nebo generální ředitelství, po případě obdobné ústřední orgány hospodářských odvětví stavebníků (dále jen „ústřední orgány”). Seznam těchto správců vyhlásí státní úřad plánovací v úředním listě. Ústřední úřady mohou v dohodě se státním úřadem plánovacím pověřit vyhláškou v úředním listě ústřední orgány, aby za ně vykonávaly funkci správců;
b)  u staveb krajsky plánovaných (včetně staveb pro místní hospodářství) krajské národní výbory příslušné podle místa stavby.
(4)  Dokud správce nevydá pro stavbu investiční list (§ 6 odst. 2), nemůže stavební úřad rozhodnout o přípustnosti stavby a není dovoleno začít se stavebními pracemi; řízení podle stavebních nebo jiných předpisů však lze provést před vydáním investičního listu.
(5)  Bez investičního listu lze v roce 1951 provádět jen
a)  udržovací stavební práce, které jsou nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních a jimiž se nezvyšuje pořizovací hodnota původní investice, ani se neprodlužuje její upotřebitelnost;
b)  stavební práce souvisící s nestavebními investicemi zařazenými do prováděcího plánu investic na rok 1951, pokud takové práce nepatří do plánu staveb.
§ 2.
Evidence a kontrola.
(1)  Správci sledují pomocí investičních listů provádění plánu staveb podle jednotlivých investorů se zřetelem ke svým investičním částkám.
(2)  Krajské národní výbory zjišťují zejména:
a)  Odpovídá-li plánovaná investice, zejména pokud jde o stavby, hospodářskému rozvoji podle souborného plánu kraje a vyhovuje-li hlediskům územního plánování,
b)  je-li zajištěn plánovaný počet pracovníků pro provoz plánované investice.
(3)  Investiční banka, národní podnik (dále jen „Investiční banka”), vede v patrnosti investiční částky pro všechny stavby podle ústředních úřadů a orgánů, kontroluje, zda stavby uvedené v investičních listech jsou zařazeny