Input:

153/1945 Sb., Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot Garance

č. 153/1945 Sb., Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 12. prosince 1945
o přihlášení některých majetkových hodnot.
Podle § 1 zákona ze dne 22. listopadu 1945, č. 147 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, na Slovensku v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro finance, ustanovuji:
§ 1.
Majetkové hodnoty podléhající přihlášení.
(1)  Přihlášení podléhají dále uvedené tuzemské majetkové hodnoty:
a)  dopravní prostředky,
b)  vynálezy, patenty a jiná oprávnění,
c)  suroviny,
d)  zboží a polotovary (sklady),
e)  pohledávky (za zboží a pod.),
f)  hotovosti, pokud tyto hodnoty jako součást majetku výdělečného slouží zcela nebo převážně provozu výdělečného podniku nebo zaměstnání. II. a) drahé kovy, drahokamy a perly, předměty z drahých kovů, předměty umělecké, ozdobné a přepychové (včetně starožitností), jakož i sbírky všeho druhu (sbírky mincí, pošt. známek a pod.), pokud tyto předměty mají hodnotu jednotlivě větší než 5 000,- Kčs, nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 25 000,- Kčs, při čemž hodnotu jest stanoviti cenou obecnou,
g)  jiné předměty, které nepatří k obvyklému bytovému, domácímu a osobnímu zařízení, pokud tyto předměty mají jednotlivě větší hodnotu než 5 000,- Kčs, při čemž hodnotu jest stanoviti cenou obecnou,
h)  kolky a poštovní ceniny všeho druhu, pokud jejich úhrnná hodnota převyšuje 500,- Kčs, pokud tyto předměty uvedené pod písm. a) až d) nepatří k majetku výdělečnému a pokud byly nabyty po 31. prosinci 1938 od třetích osob úplatně nebo jakýmkoliv způsobem neúplatně.
(2)  Přihlášce nepodléhají majetkové hodnoty uvedené v dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů.
§ 2.
Den rozhodný pro přihlášení.
Dnem rozhodným pro přihlášení jest 15. listopad 1945.
§ 3.
Osoby přihlášením povinné.
(1)  Každý, kdo ke dni 15. listopadu 1945 je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetkových předmětů a práv uvedených v § 1 této vyhlášky, nebo kdo takové předměty nebo práva drží, jako by mu patřily, nebo orgán pověřený správou takových předmětů a práv, je povinen tyto zjistiti, sepsati a přihlásiti u berní správy, v jejímž obvodu měl dne 1. listopadu 1945 své bydliště, sídlo nebo obchodní vedení. Přihlášku jest podati do 19. ledna 1946.
(2)  Konfiskovaný majetek a majetek znárodněných podniků tvoří pro účely přihlašovací povinnosti celek v tom rozsahu, v jakém jej tvořil u osoby, které majetek patřil až do dne konfiskace (znárodnění). Hromadně se konfiskovaný majetek přihlásí pouze tehdy, není-li dřívější jeho vlastník znám.
(3)  Přihláškou jsou povinné osoby fysické i právnické. Za právnické osoby se považují též těžařstva, pravovárečná měšťanstva a neodevzdané pozůstalosti, nikoliv veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.
§ 4.
Od podání přihlášky jsou osvobozeny:
1. osoby přihláškou povinné, zjistí-li, že hodnota majetkových předmětů a práv přihlášení podléhajících spolu s hodnotou veškerého ostatního majetku bez obvyklého domácího zařízení nepřesahuje částku 50 000,- Kčs. Hodnotu veškerého