Input:

152/1969 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 152/1969 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, platné do 31.12.1975
[zrušeno č. 110/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 12. prosince 1969
o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány:
I. oddíl
Evidence a registrace pracovních úrazů
§ 1
Rozsah platnosti
Evidenci a registraci podle ustanovení této vyhlášky podléhají pracovní úrazy
a) pracovníků všech organizací a zařízení (dále jen „organizace“) a pracovníků u samostatných provozovatelů, kteří jsou v pracovním nebo obdobném poměru, včetně učňů,
b) členů jednotných zemědělských družstev, výrobních družstev a členů a jiných osob pracujících v družstevních organizacích,
c) studentů a žáků při výrobní praxi nebo práci v organizacích vykonávané podle učebních plánů a osnov,
d) příslušníků vojenských útvarů, pokud pracují v organizacích,
e) osob ve výkonu trestu, pokud pracují v organizacích, (dále jen „pracovníci“).
§ 2
Pracovní úraz
(1) Za pracovní úraz se považuje jakékoliv porušení zdraví nebo usmrcení, které bylo pracovníkovi způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním; pro účely této vyhlášky se pracovnímu úrazu klade na roveň též úraz, který pracovník utrpěl na pracovišti nebo v prostorách organizace nebo samostatného provozovatele při činnosti, která nesouvisí s plněním pracovních úkolů, jestliže k této činnosti byl dán souhlas ze strany organizace nebo samostatného provozovatele.
(2) Za pracovní úraz se nepovažuje úraz, který se pracovníkovi stal na cestě do zaměstnání a zpět.
§ 3
Evidence a registrace pracovních úrazů
(1) Pro účely této vyhlášky se za registraci pracovních úrazů považují opatření, která jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni vykonat, dojde-li k pracovnímu úrazu.
(2) K provedení registrace jsou organizace a samostatní provozovatelé povinni
a) zjistit příčinu, jakož i další okolnosti vzniku pracovního úrazu,
b) sepsat záznam o pracovním úrazu podle výsledku zjištění příčin úrazu,
c) stanovit opatření proti opakování podobných úrazů a kontrolovat jejich plnění v určeném termínu.
(3) Organizace a samostatní provozovatelé jsou povinni vést evidenci o pracovních úrazech podléhajících registraci. /1ú
§ 4
Pracovní úrazy podléhající registraci
Registraci podléhají pracovní úrazy, pokud jimi byla způsobena smrt nebo neschopnost pracovníka k práci trvající nejméně jeden den mimo den, kdy došlo k pracovnímu úrazu.
§ 5
Druhy pracovních úrazů
(1) Pro účely