Input:

152/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví, platné do 31.3.1981 Archiv

č. 152/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví, platné do 31.3.1981
[zrušeno č. 27/1981 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s radami krajských národních výborů a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje dodávky výrobků, které dodává národní podnik Zdravotnické zásobování (dále jen „dodavatel“) ústavům národního zdraví - lékárenské službě a jejím zařízením (dále jen „odběratel“).
Dodávka výrobků
§ 2
Objednávkový a rozvozový plán
(1) Dodávky výrobků se uskutečňují podle objednávkového a rozvozového plánu, jehož návrh sestavuje dodavatel na čtvrtletní nebo půlroční období a zasílá jej odběrateli nejpozději 15 dnů před začátkem příslušného období.
(2) Objednávkový a rozvozový plán obsahuje lhůty k předkládání objednacích knih a jednotlivých objednávek dodavateli, jakož i lhůty a způsob rozvozu. Dodávkové cykly určuje krajský národní výbor na návrh dodavatele.
(3) Odběratel do 10 dnů po obdržení návrhu objednávkového a rozvozového plánu buď tento návrh potvrdí nebo v téže lhůtě zašle dodavateli návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí, že souhlasí s návrhem dodavatele. Rozpory mezi dodavatelem a odběratelem řeší krajský národní výbor.
(4) Odběratel je povinen oznámit dodavateli změny sítě zařízení lékárenské služby nejpozději rok předem.
Uzavírání hospodářských smluv
(k § 152 a násl. zákona)
§ 3
(1) Odběratel předkládá návrhy smluv (objednávky) na dodávky výrobků uvedených v objednacích knihách tím, že zašle tyto knihy vyplněné dodavateli; na ostatní výrobky předkládá odběratel zvláštní objednávky.
(2) Odběratel může zasílat objednávky i mimo termíny stanovené v objednacím plánu. Požaduje-li odběratel bezodkladné dodání výrobků, je povinen uvést to v objednávce; neučiní-li tak, platí, že souhlasí s dodávkou v nejbližším termínu podle rozvozového plánu.
§ 4
(1) U dodávek lihu, lihu denaturovaného benzínem, benzínu, minerálních vod, lékovek, cukru a imunobiologických přípravků je dodavatel oprávněn požadovat od odběratele, aby mu závazně oznámil své požadavky na dodávku těchto výrobků (předmět a čas plnění) nejpozději do deseti dnů před počátkem lhůt stanovených v příslušných základních podmínkách dodávky k